Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมสามารถเรียนรู้ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์

บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมสามารถเรียนรู้ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์

| ผู้รับผิดชอบ:

บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมสามารถเรียนรู้ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์


    1.    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ข้าราชการและผู้สนใจปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงาน พร้อมเข้าสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้
1)    จัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารจัดการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับข้าราชการและประชาชนผู้สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวิชา ในระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรส่งตรง เมื่อสำเร็จการศึกษา ในหลักสูตร mini MPM หลักสูตร mini MBA และ หลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งหลักสูตรพิเศษ 8 วิชา
2)    ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชุด 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
3)    ผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (Animation) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ (84 พรรษา) 5 ธันวาคม 2554 พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
  
4)    จัดเสวนาให้องค์ความรู้แก่ผู้เรียน/ผู้สนใจ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การสู่อนาคต (Innovation for Organizational Development in the Future) มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 175 ราย
5)    บริการ Learning Management System ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบติดตาม และช่องทาง e-mail ตลอด 24 ชั่วโมง และจัด Hotline ตั้งแต่ 7.00 20.00 น. รวมทั้งจัดให้ผู้เรียนซักถามและตอบคำถามทางวิชาการ (Chat Online) ผ่านทางเว็บบอร์ด
6)    ร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านการบริหารจัดการผ่านระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร mini MBA และ mini MPM ของสำนักงาน ก.พ.ร. รวม 200 ราย  (มีผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการดังกล่าว จำนวน 102 ราย)
7)    ปรับปรุงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และจัดทำ Weblink บนหน้าเว็บไซต์สนับสนุนการเรียนการสอน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไป และปรับปรุงเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลที่น่า


สนใจ  นำเสนอสื่อเผยแพร่ที่เป็นวิดีโอ หนังสือแนะนำต่าง ๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการโดยจัดทำ Pop-up และ  Roll-up พร้อมทั้งเผยแพร่โปสเตอร์จำนวน 20,000 ชุดและแผ่นพับ 15,000 ชุด ส่งไปยังส่วนรา รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8) ส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนผู้สนใจ ศึกษาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยการศึกษาต่อยอดในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเครือข่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีข้อตกลงกับสำนักงาน ก.พ.ร. รวม 7 สถาบันทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒม์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตารางหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในเครือข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร. รับเข้าศึกษาต่อ2หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administrative: M.B.A.)ทั้งนี้ ผู้เรียนแต่ละรายสามารถเลือกเรียนได้หลายวิชาพร้อมกัน ขณะนี้มีผู้เรียนทั้งหมด จำนวน 31,353 ราย เป็นผู้สมัครใหม่ในปี พ.ศ. 2554 รวม 2,444 ราย(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) มีผู้สำเร็จการศึกษาระหว่าง 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 จำนวน 8,755 ราย


  3หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการความรู้ (Master of Science in Knowledge Management: M.S.(KM))
  4หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration: M.P.A.)

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2555 14:23:09 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21 ธันวาคม 2555 09:27:22
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th