Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง) / การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ (ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกระทรวงและกรม และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำกระทรวงและกรม)

การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ (ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกระทรวงและกรม และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำกระทรวงและกรม)

| ผู้รับผิดชอบ:


          การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ (ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกระทรวงและกรม และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำกระทรวงและกรม)


         ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) ในกระทรวงแต่งตั้งจากรองปลัดกระทรวง (20 กระทรวง) ในกรมแต่งตั้งจากรองหัวหน้าส่วนราชการ 157 ส่วนราชการ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในระดับกระทรวง 20 กลุ่ม และในระดับกรมอีก 157 กลุ่ม ที่ฝังตัวเป็นเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการอยู่ในส่วนราชการ เป็นพลังสำคัญของ ก.พ.ร. กลไกนี้จะเป็นเสมือนฟันเฟืองเชื่อมโยงและกระตุ้น เร่งเร้าให้ทุกอนูในส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทำให้ส่วนราชการมีผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และร่วมแสวงหานวัตกรรมการพัฒนาระบบราชการภายในกระทรวงและกรม อนึ่ง ราชการที่พัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากขาดกระบวนการพัฒนาจากภายในส่วนราชการเอง ความเข้มแข็งของเครือข่ายดังกล่าวเป็นปัจจัยความสำเร็จของ ก.พ.ร ในแต่ละปีสำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีโครงการเริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ในทุกระดับ เป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในส่วนราชการ ทั้งระดับกระทรวงและกรมให้เป็นมืออาชีพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายดังกล่าวกับสำนักงาน ก.พ.ร. และสื่อสารในการนำแนวทางการพัฒนาระบบราชการของ ก.พ.ร. ไปสู่การปฏิบัติ       


     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่าย รวม 4 กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) การประเมินผลและพัฒนาหน่วยงานในภาคราชการ (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร) การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ (วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร) และกลยุทธ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานเพื่อความเป็นเลิศ (วันที่ 89 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี)
    จากการประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น (ดังภาพ) พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับดี และมีการทำงานเป็นเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่วนราชการได้รับการสนับสนุนในการทำงานจากผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ดีเพิ่มมากขึ้น มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัย ก้าวไกล และประสงค์ที่จะให้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของส่วนราชการให้เป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2555 12:19:14 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 ธันวาคม 2555 11:16:16
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th