Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ดี) / ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES)

ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES)

| ผู้รับผิดชอบ:

5. ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES)
         คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ เพื่อให้มีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อนและภาระงานเอกสารเกี่ยวกับการรายงานของส่วนราชการลง ลดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลให้เหลือเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ โดยมีการปรับปรุงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จาก 4 มิติ เป็น 2 มิติ ดังนี้
มิติภายนอก (ค่าน้ำหนักร้อยละ 70) ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่
1)    การประเมินผลกระทบ เป็นการวัดผลกระทบในการดำเนินภารกิจของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อประชาชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ
2)    การประเมินประสิทธิผล (ผลผลิตและผลลัพธ์) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับกระทรวง ระดับกลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) และระดับกรม รวมถึงระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง (ถ้ามี)
3)    การประเมินผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio) หรือการประเมินประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย  (Cost-Effectiveness) ทั้งนี้ การประเมินผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย คือ ผลการปฏิบัติภารกิจที่สามารถคิดเป็นมูลค่าทางการเงินได้ โดยเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย และการประเมินประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย คือ การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจนั้นต่อค่าใช้จ่าย
4)    การประเมินคุณภาพ ได้แก่ การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้กำหนดนโยบายที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ และกระบวนการให้บริการของหน่วยงานภาคราชการ
มิติภายใน (ค่าน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมิน 2 ด้าน ได้แก่
1) ด้านประสิทธิภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วัดเกี่ยวกับ ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผนสัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร
2)    ด้านการพัฒนาองค์การ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการขององค์การให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
         ทั้งนี้ ให้เริ่มดำเนินงานในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้นได้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปก่อน และเมื่อดำเนินงานตามระบบประเมินผลดังกล่าวในส่วนราชการแล้ว ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับใช้ในการประเมินผลของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป


 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 ธันวาคม 2555 15:15:47 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 25 ธันวาคม 2555 15:50:58
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th