Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ดี) / คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)

| ผู้รับผิดชอบ:

          4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)   
จากการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มากที่สุด ได้แก่ การปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมี     ส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ซึ่งเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือไม่เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และไม่มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน รวมทั้งการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
เรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมายัง ก.ธ.จ. มากที่สุด เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สิ่งที่ค้นพบจากการรายงานของ ก.ธ.จ. สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรที่ส่วนราชการส่งไปช่วยผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการในจังหวัด เป็นปัญหาสำคัญและอาจเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะที่จังหวัดเป็นทั้งต้นน้ำและปลายน้ำในการส่งมอบบริการสาธารณะของทุกกระทรวง ทบวง กรม สู่ประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากการที่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการทั้งกระบวนการบริหารจัดการ และนวัตกรรมการบริการประชาชน ที่ส่วนราชการได้พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับและมีรางวัลระดับชาติเป็นประจักษ์พยาน จังหวัดจะเป็นกลไกในการส่งมอบบริการสู่ประชาชนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ปัญหาตามรายงานของ ก.ธ.จ. จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข และการแก้ไขต้องเน้นที่ตัวบุคลากร ทั้งที่อยู่ในจังหวัดและอำเภออยู่แล้ว และที่จะมีการแต่งตั้งไปประจำจังหวัดและอำเภอในโอกาสต่อ ๆ ไป

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 20 ธันวาคม 2555 15:13:23 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 25 ธันวาคม 2555 15:49:16
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th