Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (มีส่วนร่วม) / รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561

| ผู้รับผิดชอบ:

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2553 | 2552 

Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561  [Ebook]  [Pdf] 

ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่รางวัลเลิศรัฐ
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

1. เกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561)

2. การสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชนเกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 และ 22 มกราคม 2561 สมัครภายในวันที่ 12 มกราคม 2561

3. เอกสารเผยแพร่

4. วีดิทัศน์

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 28 ธันวาคม 2560 07:16:43 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กันยายน 2561 11:22:26
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th