Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (มีส่วนร่วม) / การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารพื้นที่

การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารพื้นที่

| ผู้รับผิดชอบ:

คณะกรรมการนโยบายการบริหรงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งต่อการบริหารพื้นที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้เสนอต่อ ก.น.จ. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2554 เรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 

1)    การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด   โดยกำหนดจังหวัดบึงกาฬไว้ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

 

2)    การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนพัฒนาจังหวัดของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดให้เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553

 

3)    กำหนดให้จังหวัดพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อกำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและจัดงบประมาณของจังหวัดสนับสนุนโครงการด้านความมั่นคง โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะต้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในแบบองค์รวม ด้วยการจัดให้มีการบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวง กรม ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการงบประมาณของประเทศและสอดคล้องตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

 

ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่ ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้แนวทางและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยให้นำนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 มาเป็นกรอบในการจัดทำโครงการ และกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ จำนวน 1 คณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และการจัดทำคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 1 คณะ เพื่อศึกษา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ในปีงบประมาณปีต่อๆ ไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการศึกษาปัญหา อุปสรรคและกรณีตัวอย่างความสำเร็จ เพื่อวางระบบ พัฒนาและแนวทางแก้ไข ให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2555 16:21:05 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 30 มกราคม 2556 16:49:08
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th