Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) / การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:


        การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ (e-Services) 
        ผลจากการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามนโยบาย e-Government ของรัฐบาล เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและบริการของภาครัฐ รวมถึงเรื่องร้องเรียนต่าง ๆได้สะดวกรวดเร็ว ในทุกกระทรวง ทบวง กรม นับตั้งแต่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินโครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรกนิกส์ ทำให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารภาครัฐไปยังกระทรวง กรม และจังหวัดอย่างกว้างขวาง ในส่วนกลาง 247 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาค 75 จังหวัด 210 หน่วยงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 (ข้อมูลจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานประจำปี พ.ศ. 2551   http://www.mict.go.th/more_news.php?cid=12&filename=index)
 
       จากการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศร่วมกัน (Common Information Infrastructure) ทำให้เกิดการพัฒนาเว็บไซต์ในแต่ละกระทรวง กรมจังหวัดและอำเภอ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐด้วยระบบ Web Servicesรวมทั้งมีการวางแผนพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปผ่าน Single Window อย่างต่อเนื่องทำให้การพัฒนาบริการรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอีกมาก เช่น ศูนย์บริการร่วม หรือ Service Link: SL ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนหรือ One Start One Stop Investment Center: (OSOS) ศูนย์กลางบริการภาครัฐ(e-citizen) ตลอดจนเคาน์เตอร์บริการประชาชน หรือ Government Counter Services :GCS / One Stop Services ซึ่งการให้บริการในลักษณะของศูนย์บริการร่วม (SL) และเคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) ดังกล่าวสามารถโต้ตอบผ่านกระดานถามตอบ (Web Board) ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากการเปิดมิติใหม่ในช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ทำให้ประชาชน  สามารถดำเนินธุรกรรมกับส่วนราชการทั้งหมดได้อย่างสะดวกสบาย ไม่เสียเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย ภายในที่เดียว (Single Point Service) ได้ที่ เว็บไซต์ของศูนย์กลางการบริการภาครัฐ (e-citizen.go.th) นอกจากนี้ในระดับชุมชน ยังมีศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากชุมชนสู่สังคมโลก จากการจัดระบบบริการในลักษณะ e-Services แบบ One Stop Services ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกระดับ ตลอด24 ชั่วโมง เช่น การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากประชาชน การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งรายการข้อมูลประวัติการทะเบียนราษฎร์ บัตรประจำตัวทะเบียนทหาร หนังสือเดินทาง ประกันสังคม สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งรับจด รับแจ้ง การเกิด การตาย ได้ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ ออกรายงานสถิติ เชิงวิเคราะห์ ผลการประชาคม ฯลฯ ได้ ซึ่งมีช่องทางเข้าถึงบริการของหน่วยงาน ต่าง ๆ โดยผ่านเว็บไซต์กระทรวง ซึ่งเชื่อมต่อลงไปถึงกรม กอง และหน่วยงานในสังกัด  ส่วนราชการในต่างประเทศทั้งสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลก็มีเว็บไซต์ เป็นทางเชื่อมให้ประชาชนใช้เข้าถึงหน่วยงานของราชการไทยในต่างประเทศได้  ทั่วโลกเช่นเดียวกันด้วยเว็บไซต์ http://www.thaiembassy.org

        นอกจากนี้ การบริการในระบบราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีช่องทางที่จัดไว้เป็นการเฉพาะกลุ่มผู้รับบริการ หรือบริการเฉพาะทาง อีกหลายช่องทาง(ภาพที่ 2.2-2)

 


 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 มีนาคม 2557 16:03:08 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 มีนาคม 2557 16:03:08

เอกสาร และ สื่อ

 การสัมมนา เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์  ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2550

        รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับการพัฒนาระบบราชการ
          โดย  นายสมภพ อมาตยกุล 

        การบริหารจัดการภาครัฐ
          โดย  นายจิรพล  ทับทิมหิน ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาบุคลากรและวิชาการด้าน ICT สวทช.

        ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานโครงข่ายภาครัฐของประเทศไทย
          โดย  นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล และผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

        e-Service ของกรมสรรพากร
          โดย  นางจันทิมา  ศิริแสงทักษิณ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมสรรพากร

        มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          โดย  นายรอม หิรัญพฤกษ์  อ.ก.พ.ร.ฯ

  เอกสาร ประกอบการ สัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ Back Office

     


    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th