Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) / รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนแก่หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชนเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย โดยมีหลายหน่วยงานได้พัฒนาต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
จนได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ
สำนักงาน ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงเห็นควรปรับปรุงเกณฑ์รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ไปสู่แนวทางการมอบรางวัลในระดับสากล เพื่อเป็นการยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐไทยพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน และได้รับรางวัลในระดับสากล โดยการเปลี่ยนชื่อรางวัลและปรับเกณฑ์การพิจารณารางวัลใหม่ เป็น รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ประเภทรางวัล ได้แก่
        1) รางวัลการบริการภาครัฐยอดเยี่ยม
                       เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่มีการพัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบริการ ด้านการบูรณาการการบริการ และด้านนวัตกรรมการบริการ
        2) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
                         เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่มีการดำเนินการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการสาขา
        3) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ
                        เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการปรับปรุงบริการโดยอาศัยการทำงานร่วมกันด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานหรือภาคส่วนต่าง ๆ อันไปสู่คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น
        4) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
                         เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่มีการพัฒนาการให้บริการด้วยวิธีการที่หลากหลาย สร้างสรรค์งานบริการใหม่ วิธีการทำงานใหม่ หรือทำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
        5) รางวัลการพัฒนาการบริการอย่างยั่งยืน
                         เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งจะมอบรางวัลครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558
 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับสมัครหน่วยงานภาครัฐเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 และดำเนินการพิจารณารางวัล ซึ่งผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้
1) ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และเทศบาลนคร จำนวน 129 หน่วยงานประกอบด้วย 45 กรม 66 จังหวัด 9 สถาบันอุดมศึกษา 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จำนวน 275 ผลงาน โดยจำแนกตามประเภทรางวัลและประเภทส่วนราชการ ดังนี้2) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการฯ ได้มีมติเห็นชอบมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจำนวนทั้งสิ้น 59 รางวัล และเห็นควรให้มอบ รางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์ของข้าราชการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นรางวัลพิเศษเพิ่มเติมจากประเภทรางวัลที่กำหนด จำนวน 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 62 รางวัล โดยจำแนกตามประเภทรางวัล ระดับรางวัลและประเภทส่วนราชการ ดังนี้

สรุปผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555  คลิกที่นี่ !! 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2558 23:01:42 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2558 23:01:42

เอกสาร และ สื่อ

25612560 | 2559 | 2558 | 2557| 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 |
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th