Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) / ศูนย์บริการร่วม

ศูนย์บริการร่วม

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

     การพัฒนาศูนย์บริการร่วม / เคาน์เตอร์ บริการประชาชน ซึ่ง ก.พ.ร.  ได้กำหนดให้ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับในทุกกระทรวง กรม และ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้วัด ระดับความสำเร็จของจังหวัด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 การพัฒนาศูนย์บริการร่วม หรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากศูนย์บริการร่วม ทำให้มีการตั้ง ศูนย์บริการร่วมหรือ Services Link: SL ในแหล่งชุมชนหรือในย่านการค้า และเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government  Counter Service: GCS) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่  ประชาชน ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2551 มีศูนย์บริการร่วม  102 แห่ง และเคาน์เตอร์บริการประชาชน 17 แห่ง และ  มีศูนย์บริการร่วมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ 19 แห่ง เคาน์เตอร์บริการประชาชน 9 แห่ง โดยศูนย์บริการร่วม 4 แห่ง และ เคาน์เตอร์บริการประชาชน 2 แห่ง ได้รับรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วมและรางวัลมาตรฐานเคาน์เตอร์บริการประชาชนตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2552  มีศูนย์บริการร่วม 94 แห่ง และเคาน์เตอร์บริการประชาชน 19 แห่ง โดยมีศูนย์บริการร่วมที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานฯ 12 แห่ง เคาน์เตอร์บริการประชาชน  5 แห่ง โดยศูนย์บริการร่วม 3 แห่ง และเคาน์เตอร์บริการประชาชน 3 แห่ง ได้รับรางวัลมาตรฐาน  ศูนย์บริการร่วมและรางวัลมาตรฐานเคาน์เตอร์บริการ ประชาชนตามลำดับ และในปี พ.ศ. 2553 มีศูนย์บริการร่วม100 แห่ง และเคาน์เตอร์บริการประชาชน 19 แห่ง รวม 119 แห่ง (ตารางที่ 2.2-2)

 


    
     ทั้งนี้ มีศูนย์บริการร่วมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ 13 แห่ง เคาน์เตอร์บริการประชาชน 7 แห่ง โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตดินแดง และเขตคลองเตย (รวม 2 ศูนย์)  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน (1 ศูนย์) และศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก (1 ศูนย์) ได้รับรางวัล  ชมเชยด้านการบริหารจัดการ และเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ และเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลชมเชยด้านการบริหารจัดการ

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 มีนาคม 2557 16:02:48 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 มีนาคม 2557 16:02:48

เอกสาร และ สื่อ


คลิกเพื่อ
 Download presentation

 

 •  แบบสอบถามข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน
 •  แนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมตามตัวชี้จัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
 •  เกณฑ์มาตรฐานศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน
 •  คู่มือเกณฑ์การรับรองมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ปี พ.ศ.2552
 •  แผ่นพับศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน ปี  2553  
 •  

   

   

   

      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th