Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) / การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

      การยกระดับการให้บริการและการทำงานของส่วนราชการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน
      สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุน  ส่วนราชการพัฒนาการบริการ ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2553 ได้ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ซึ่งมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
     1. การมอบอำนาจ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 ได้ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ คำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ได้มอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ ราชการหรือการดำเนินการอื่นใด ตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของ คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติ  ราชการแทนทำให้สามารถอำนวยความสะดวกและ สนองความต้องการของประชาชน เพื่อความคุ้มค่า  ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการนำไปสู่การกระจายอำนาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม และไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อำนาจ รวมทั้งไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มากเกินความจำเป็น

     2. การลดเวลาและกิจกรรมในการทำงานด้วยการกำหนดให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เป็นเป้าหมายภาคบังคับตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ได้มุ่งเน้นให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการในกระบวนงานหลักของหน่วยงานให้สามารถสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนดไว้โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบการบริหารจัดการภาครัฐ (Benchmarking) เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการบริการให้สูงยิ่งขึ้น
ผลที่เกิดขึ้น ส่วนราชการได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงร้อยละ  30 - 50 และขยผลให้ครบทุกกระบวนงานตามมติคณะรัฐมนตรีได้ใน ปี พ.ศ. 2550 จากนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เพิ่มความเข้มข้นโดยกำหนดให้วัด ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ เพื่อกระตุ้นส่วนราชการให้เพิ่มความเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงบริการทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 8 ปี นับแต่ ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2553 ผลปรากฏว่า ส่วนราชการมีการดำเนินการปรับปรุงบริการต่อเนื่องและมีหลายส่วนราชการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนที่สำนักงาน ก.พ.ร. จัดขึ้นจำนวนมาก (ตารางที่ 2.2-1)

                       ตารางที่ 2.2-1 ส่วนราชการพัฒนาการให้บริการและได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน   ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553

 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
     1.1 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่เกินจำเป็น
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดแนวทางให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และแนวทางการปฏิบัติราชการหนึ่งที่มีผลอันสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น คือ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่เ่กินจำเป็นประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ให้ส่วนราชการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงร้อยละ 30 - 50 และขยายผลให้ครบทุกกระบวนงาน

     ปี พ.ศ. 2550 ซึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันที่ได้ยกระดับเป้าหมายประสิทธิภาพ และคุณภาพ  การบริการภาครัฐไปสู่การบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือของประชาชน

     โดยเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญที่สนับสนุนให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐประสบผลสำเร็จคือ การมอบอำนาจ ดังนั้น จึงได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ได้มอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ทำให้สามารถอำนวยความสะดวกและสนองความต้องการของประชาชน เพื่อความคุ้มค่าความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการนำไปสู่การกระจายอำนาจการตัดสินใจ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม และไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อำนาจ รวมทั้งไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ มากเกินความจำเป็น ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการบริการให้สูงยิ่งขึ้น

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 มีนาคม 2557 16:02:17 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 3 มีนาคม 2557 16:02:17
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th