Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) / รางวัล United Nations Public Service Awards / เอกสารและสื่อ 2557

เอกสารและสื่อ 2557

| ผู้รับผิดชอบ:

2562 l 2561 l 2560 l 2558 l 2557 l 2556 l 2555

 • หน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี พ.ศ. 2557
 • PhotoGallery : 2014 United Nations Public Service Day, Awards Ceremony and Forum (23-26 June, 2014 Seoul, Republic of Korea)
  • 26 June 2557(PhotoGallery)
   • กรมควบคุมโรค โดย สำนักควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ควัารางวัลชนะเลิศ United Nations Public Service Awards ประเภท fostering participation in policy making decision through innovative mechanisms จากผลงาน  "การบูรณาการดูแลโรคมาลาเรียในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก" ... ด้วยความสำเร็จของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่า เป็นแหล่งชุกชุมของโรคมาลาเรียมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย จำนวนผู้ป่วยกว่า 60% อาศัยอยู่ที่นี่ ด้วยความยากลำบากในการเดินทางผ่านป่าเขาในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยโรคมาลาเรียไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ขาดการคัดกรองโรคเบื้องต้น ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทีมทำงานในพื้นที่จึงปรับวิธีการเป็นการทำงานเชิงรุกเน้นการป้องกันและการคัดกรองโรค ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครในชุมชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วย
    ส่งผลให้อัตราการป่วยด้วยโรคมาลาเรียลดลงอย่างชัดเจน
    UN กล่าวถึงผลงานนี้ว่า "เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งส่งผลให้อัตราการตายด้วยโรคมาลาเรียลดลงประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการแบบบูรณาการเชิงรุกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงของโรคมาลาเรีย ซึ่งช่วยให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารักษา และลดระยะเวลารอคอย"

      

      

   • โรงพยาบาลขอนแก่น
    • โรงพยาบาลขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศรางวัล United Nations Public Service Awards ประเภท promoting gender responsive delivery of public service จากผลงาน One Stop Crisis Centre (OSCC)...
     ระยะเวลากว่า 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา รพ.ขอนแก่น เป็น รพ. แห่งแรกที่ได้พัฒนารูปแบบการให้การดูแลสตรีและเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง และ การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล ทั้งแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ การบริการด้วยความเห็นอกเห็นใจเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ        
    • โรงพยาบาล  ขอนแก่นยังได้ขยายรูปแบบการบริการในเชิงป้องกันลงไปยังชุมชนและโรงเรียน ด้วยความร่วมมือกับตำรวจ อัยการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งขยายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ และในที่สุดรูปแบบของ OSCC ได้กลายเป็นรูปแบบการช่วยเหลือสังคมในระดับประเทศ
     UN กล่าวถึงผลงานนี้ว่า "ผลงานกว่า 14 ปี ได้แสดงคุณค่าแห่งการทำงาน OSCC ของโรงพยาบาลขอนแก่นได้กลายเป็นต้นแบบสำหรับโรงพยาบาลอื่น ๆ ในประเทศไทย สตรีและเด็กได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและด้วยความใส่ใจดูแลทั้งในด้านจิตใจและด้านกฎหมาย เป็นตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ให้บริการที่บริการด้วยใจด้วยความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนต่อผู้ถูกกระทำรุนแรง ปราศจากการดูถูกที่เป็นค่านิยมเดิมของสังคม"

       

       

         • 25 June 2557(PhotoGallery)
   • วันที่ 3 ของงาน 2014 UN PUBLIC SERVICE FORUM DAY AND AWARDS CEREMONY ณ สาธารณรัฐเกาหลี มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Effective Governance Systems for sustainable Development in the Post-2015 Era ซึ่งมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เช่น Saemaul Undong ซึ่ง เป็นตัวอย่างกระบวนการพัฒนาชุมชนชนบทของประเทศเกาหลีนับตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมา ชุมชนที่ยากจนในชนบทได้ใช้กระบวนการนี้ในการพัฒนา ที่กลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีด้วย

    ประธานาธิบดี ปาร์ก จุง ฮี ตระหนักว่า "Without voluntary initiative of village people,your community cannot stand on your own feet.If you have self-reliant spirit,you will be able to become independent with least support from government" แนวคิดในการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาชนบท หรือกระบวนการสร้างหมู่บ้านใหม่ให้เริ่มต้นสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ ด้วยกระบวนการให้อำนาจการตัดสินใจกับชุมชน การคิดโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาชุมชน ความช่วยเหลือจากรัฐบาลจะเริ่มมีสัดส่วนที่น้อยลงจนสามารถเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ในที่สุดโครงการส่วนใหญ่จะดำเนินการด้วยเงินทุนและแรงงานของแต่ละหมู่บ้านเอง โดยรัฐบาลเริ่มต้นจากการสนับสนุนปูซีเมนต์ 330 ถุงให้แต่ละหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านจะใช้กระบวนการตัดสินใจของชุมชนเป็นสำคัญ และรัฐบาลใช้นโยบายที่จะเน้นให้ความช่วยเหลือแก่หมู่บ้านที่เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก

      

      
  • 24 June 2557(PhotoGallery)
   • นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ชมบูธนิทรรศการของสำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขา Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms และถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลขอนแก่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขา Promoting gender-responsivedelivery of public services ในงาน 2014 UN PUBLIC SERVICE FORUM DAY AND AWARDS CEREMONY ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

      

   • วันที่ 2 ของงาน 2014 UN PUBLIC SERVICE FORUM DAY AND AWARDS CEREMONY ณ สาธารณรัฐเกาหลี พญ.จรรยาพร รัตนโกศล จากโรงพยาบาลขอนแก่น ได้บรรยายเรื่อง A muti-sectoral approach to address violence against women and girls in Thailand โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมเข้าร่วมรับฟังในการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "What women get: transforming public service delivery to respond to woman and girls"

      
        

       

     
  • 23 June 2557(PhotoGallery)
   • 2014 UN PUBLIC SERVICE FORUM DAY AND AWARDS CEREMONY ณ เกาหลีใต้เริ่มขึ้นแล้ว      

      

 

กลุ่มสื่อสารฯ / จัดทำ

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 25 มิถุนายน 2557 01:10:30 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กันยายน 2561 16:03:52
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th