Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555 / ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง) / การยกระดับการให้บริการประชาชนในระดับท้องถิ่นและอำเภอ

การยกระดับการให้บริการประชาชนในระดับท้องถิ่นและอำเภอ

ที่มา | ผู้รับผิดชอบ:

        การยกระดับการให้บริการประชาชนในราชการบริหารส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        1.1 การพัฒนาระบบการให้บริการ ณ จุดบริการเดียว
การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ในลักษณะศูนย์บริการร่วม และเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service: GCS) ที่สามารถให้บริการประชาชนในหลาย ๆ งานบริการได้ ณ จุดบริการเดียว (one stop services) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติงานของส่วนราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการมาขอรับบริการจากรัฐที่ได้กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมกับส่งเสริม และสนับสนุนให้ระดับจังหวัดจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชนอย่างน้อย 1 แห่ง และตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 ทุกจังหวัดมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชนแล้ว และจากการที่สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการติดตามประเมินผลเพื่อให้การรับรองและมอบรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม /เคาน์เตอร์บริการประชาชนแก่หน่วยงานที่พัฒนาศูนย์บริการร่วม และเคาน์เตอร์บริการประชาชนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ปรากฏว่าในปีพ.ศ. 2553 มีศูนย์บริการร่วมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ10 แห่ง เป็นศูนย์บริการร่วมในพื้นที่ (ภูมิภาค) 1 แห่งและราชการส่วนกลาง 9 แห่งและเคาน์เตอร์บริการประชาชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ 3 แห่ง เป็นเคาน์เตอร์บริการประชาชนในพื้นที่ (ภูมิภาค) ทั้ง 3 แห่ง

        1.2 ระบบการให้บริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว(Single Window Service)
        โครงการนำระบบการให้บริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว (Single Window Service) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการส่งมอบบริการประชาชนระดับอำเภอและท้องถิ่น ที่สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยระจอมเกล้าธนบุรี   เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ด้วยการพัฒนา  โปรแกรมการให้บริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว (Single Window Service) ขึ้น จำนวน 5 ระบบ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ  มาใช้ในการให้บริการประชาชน และเป็นหน่วยงานสาธิต การเรียนรู้ระบบการให้บริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว(Single Window Service)
อนึ่ง งานบริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว (Single Window Service) เป็นการส่งมอบบริการ ณ สำนักงาน  (In - person Service) รูปแบบหนึ่งที่สามารถให้บริการ อย่างหลากหลายผ่านช่องทางบริการเพียงจุดเดียว (Multi - Transaction into a Single Window) โดยเป็นการรวมงานบริการของหลายหน่วยงานทุกระดับแบบบูรณาการ (Integrated Services) ไว้ที่ระบบบริการหน้าต่างเดี่ยว และให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบส่งมอบบริการให้แก่ประชาชนแต่เพียงหน่วยงานเดียว (ภาพที่ 2.2-3) โดยการส่งมอบบริการแบบหน้าต่างเดี่ยวนั้น จะช่วยประมวลผลและเชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการบริการระหว่างหน่วยงานซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
          ทั้งต่อภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการ ที่จะสามารถลดความซ้ำซ้อนในการทำงานลดต้นทุน รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรลง และต่อภาคประชาชน และภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้รับบริการ ที่จะเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น  โดยผ่านจุดบริการเดียว ลดภาระในการกรอกแบบฟอร์มและคำขอ  ต่าง ๆ และลดต้นทุนในการเข้าถึงบริการเพราะใช้เวลาในการรอคอยน้อยลง
 


        ในปี พ.ศ. 2553 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำระบบงานบริการในรูปแบบหน้าต่างเดี่ยวมานำร่องใช้ในการให้บริการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และในระดับเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาล  นครนครราชสีมา เทศบาลนครระยอง และเทศบาลนครสงขลา รวม 5 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการส่งมอบบริการประชาชนระดับจังหวัดและท้องถิ่น อย่างไรก็ดี  การให้บริการผ่านระบบการส่งมอบบริการหน้าต่างเดี่ยวเป็นโครงการใหม่ที่ยังต้องมีระยะเวลาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการพัฒนาหน่วยงานนำร่องให้เป็นศูนย์สาธิตการเรียนรู้ระบบการให้บริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว (Single Window Service) ขึ้นที่จังหวัด อุดรธานี และเทศบาลนครสงขลา รวม  2 แห่ง (ตารางที่2.2-6) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้กับหน่วยงานบริการทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่นให้สามารถนำระบบงานบริการดังกล่าวไปใช้ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 15 ตุลาคม 2555 11:21:34 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ตุลาคม 2555 11:21:34
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th