home contact sitemap
¹Çѵ¡ÃÃÁÀÒ¤ÃÑ°ä·Â
¹Çѵ¡ÃÃÁÀÒ¤ÃÑ°ä·Â
¹Çѵ¡ÃÃÁÀÒ¤ÃÑ°µèÒ§»ÃÐà·È
ªèͧ·Ò§áË觡ÒÃÊÃéÒ§ÊÃäì¹Çѵ¡ÃÃÁ
Gov-Lab
I-team
UN Award
หลักสูครที่เกี่ยวข้อง

Ideas are Values: ช่องทางแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

         ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งบทความ / เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรข้อคิดเห็นหรือ   ข้อเสนอแนะในการร่วมสร้างนวัตกรรม
ในด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาครัฐ เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ไปด้วยกัน โดย สามารถกรอกข้อมูลดังกล่าวและส่งได้ที่นี่ หรือส่งมาทาง e-mail innov@opdc.go.th โดย สำนักงาน ก.พ.ร. จะได้เผยแพร่ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้แพร่หลายต่อไป

* ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์จะระบุชื่อท่านสามารถระบุนามแฝงได้

   Home Remedies For Wrinkles
Count Stats Visits