home contact sitemap
¹Çѵ¡ÃÃÁÀÒ¤ÃÑ°ä·Â
¹Çѵ¡ÃÃÁÀÒ¤ÃÑ°ä·Â
¹Çѵ¡ÃÃÁÀÒ¤ÃÑ°µèÒ§»ÃÐà·È
ªèͧ·Ò§áË觡ÒÃÊÃéÒ§ÊÃäì¹Çѵ¡ÃÃÁ
Gov-Lab
I-team
UN Award
หลักสูครที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์นวัตกรรมภาครัฐ คือ

        ศูนย์กลางของการรวบรวมข้อมูลทางนวัตกรรมของการบริหารจัดการภาครัฐ จากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน เพื่อการสร้างความตระหนักในการนำนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร (organization development) การดำเนินงาน (work process) รวมทั้งการให้บริการ (service delivery)  อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

วิสัยทัศน์

         Leading Innovation to Shift Forwards Innovative Public Sector

เป้าหมาย

         พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้การบริหารงานภาครัฐตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลกและ ความต้องการของสังคม มีขีดสมรรถนะในการแข่งขันและสร้างประโยชน์สุขแก่ ประชาชน

พันธกิจ

         ริเริ่ม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐด้วยนวัตกรรมผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 
   Home Remedies For Wrinkles
Count Stats Visits