คำถามที่พบบ่อย

F A Q/

แนวทางการประเมินตัวชี้วัด PMQA 54 คำถาม
FAQ สำหรับการค้นหา 16 คำถาม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 16 คำถาม
การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฎิบัติราชการและการจัดสรรสิ่งจูงใจ 10 คำถาม
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ตามตัวชี้วัดในหมวดที่ 4 (ข) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 19 คำถาม
ด้านการจัดโครงสร้าง 30 คำถาม
Q&A ที่พบบ่อยเกี่ยวกับ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 1 คำถาม