Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมระดมความเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

         
         เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมระดมความเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ซึ่งมีผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงงานบริการของรัฐที่มีความสำคัญต่อการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะช่วยเสริมเศรษฐกิจฐานรากของธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรขนาดเล็ก โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะนำประเด็นในที่ประชุมที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการติดต่อกับราชการ หรือการทำธุรกิจ เพื่อมาปรับปรุงหรือยกระดับการบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัล ด้วยการการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ Business Portal รวมทั้งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนหรือภาคเอกชน และสอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img24961_1_resize.jpg
(156.17 kb)

img24961_2_resize.jpg
(211.4 kb)

img24961_3_resize.jpg
(158.36 kb)

img24961_4_resize.jpg
(143.62 kb)

img24961_5_resize.jpg
(141.99 kb)

img24961_6_resize.jpg
(145.11 kb)

img24961_7_resize.jpg
(146.51 kb)

img24961_8_resize.jpg
(130.73 kb)

img24961_9_resize.jpg
(175.47 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th