Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


นายกรัฐมนตรี มอบโอวาท นปร. รุ่น 9

         เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกพร้อมทั้งมอบโอวาทให้แก่ข้าราชการที่สำเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 9 เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติราชการในอนาคต โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม ณ ห้องรับรองสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

         นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีให้แก่ นปร. รุ่นที่ 9 ที่สำเร็จจากโครงการ พร้อมมอบโอวาทตอนหนึ่งว่า ข้าราชการรุ่นใหม่จะเป็นบุคคลากรที่สำคัญในอนาคต
เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติและประชาชน

         ทั้งนี้ ภาครัฐต้องบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชน ซึ่งการจะขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 นั้น ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างคนไทย
รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ข้าราชการต้องบูรณาการการทำงานข้ามหน่วยงาน นำหลักการประชารัฐมาใช้ในการทำงาน อาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และนำหลักปรัชญาการทรงงานมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยหวังว่านักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จะนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ของในโครงการมาใช้ประโยชน์สูงสุด รับผิดชอบหน้าที่ของตนในแต่ละส่วนราชการ ทำงานสอดประสานกันเพื่อพัฒนาประเทศชาติ  ซึ่งในการทำงานต้องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ทุ่มเท เสียสละและอดทน ที่สำคัญให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

         ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายรูปกับรองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ ก.พ.ร. คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งถ่ายภาพเซลฟีร่วมกับ นปร. รุ่นที่ 9 ด้วยกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


1IMG_4888_resize.JPG
(131.02 kb)

2IMG_4933_resize.JPG
(140.08 kb)

3IMG_4905_resize.JPG
(154.89 kb)

4IMG_4749_resize.JPG
(117.44 kb)

5IMG_4949_resize.JPG
(171.88 kb)

6IMG_4956_resize.JPG
(176.18 kb)

7IMG_4978_resize.JPG
(188.68 kb)

8IMG_5030_resize.JPG
(169.17 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th