Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

RSS Feed
เนื้อหาเว็บไซต์

 ข่าวเด่น   http://www.opdc.go.th/rss/rss_N.xml    
 วีดีทัศน์   http://www.opdc.go.th/rss/rss_V.xml    
 ดาวน์โหลด   http://www.opdc.go.th/rss/rss_D.xml    
 เอกสารและสื่อ   http://www.opdc.go.th/rss/rss_M.xml    

ยุทธศาสตร์ปี 2551-2555

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง)   http://www.opdc.go.th/rss/rss_S1.xml    
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (มีส่วนร่วม)   http://www.opdc.go.th/rss/rss_S2.xml    
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (เก่ง)   http://www.opdc.go.th/rss/rss_S4.xml    
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ดี)   http://www.opdc.go.th/rss/rss_S3.xml    

ยุทธศาสตร์ปี 2556-2561

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน   http://www.opdc.go.th/rss/rss_S5.xml    
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ   http://www.opdc.go.th/rss/rss_S6.xml    
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด   http://www.opdc.go.th/rss/rss_S7.xml    
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ   http://www.opdc.go.th/rss/rss_S8.xml    
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน   http://www.opdc.go.th/rss/rss_S9.xml    
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน   http://www.opdc.go.th/rss/rss_S10.xml    
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน   http://www.opdc.go.th/rss/rss_S11.xml    
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th