ส่วนราชการ / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืนสู่สากล

พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล

เป้าประสงค์หลัก
1. ธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมมีความพร้อมเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ
4. กระบวนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพที่สูงขึ้น

ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
การปรับตัวให้ทันโลก (Adaptation) โดยอ้างอิงถึงหลักการ DIPD(Development)หมายถึง มุ่งมั่นพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรI (Integrity) หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และการบูรณาการP (Professional) หมายถึง การให้บริการอย่างมืออาชีพ

สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-202-4414-18,02-202-4511   โทรสาร 02-354-3299
www.dip.go.th
webmaster@dip.go.th

อำนาจหน้าที่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินมาตรการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุสาหกรรมสาขาต่างๆ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาการ รวมทั้งกำ กับ ดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการให้บริการเพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. เสนอความเห็นเพื่อการกำหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ