ส่วนราชการ / กรมการศาสนา

กรมการศาสนา
ประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเครือข่ายทางศาสนา ส่งเสริมธรรมะทั้งแผ่นดิน สร้าง
ความสมานฉันท์และคนดีสู่สั่งคมภายใต้หลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์หลัก
1. ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซี่ยนเกิดความตระหนักรับรู้ในมิติด้านศาสนา
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
2. งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามโบราณ
ราชประเพณีและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนานำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ระบบบริหารจัดการด้านศาสนาภายในองค์กรและเครือข่าย ได้รับการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ทำงานเชิงรุก แบบมืออาชีพ รักและภูมิใจในองค์กร (3P : PROACTIVE,
ROFESSIONAL, PROUD)

สถานที่ติดต่อ
ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร. 0 2-422 -8776, 0 2-422- 8779, 0-2422-8771- 8818   โทรสาร Fax 0 2-422 -8777
www.dra.go.th
dra@dra.mail.go.th

อำนาจหน้าที่
1. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา
3. อุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครอง กิจการด้านศาสนา
4. สนองงานราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/P59_02.pdf