ส่วนราชการ / สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ เลขที่ 666 ชั้น 20 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02-422-8895 - 99 0-2422-8888   โทรสาร -
http://www.m-culture.go.th
webmaster@m-culture.go.th

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/P59_01.pdf