Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ


สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ จึงต้องปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับลักษณะองค์การ ซึ่งการประเมินผลจะเป็นประโยชน์แก่องค์การในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ

องค์การมหาชนและอื่นๆ

โลโก้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
โลโก้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โลโก้ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
โลโก้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โลโก้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
โลโก้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
โลโก้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
โลโก้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
โลโก้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
โลโก้ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
โลโก้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
โลโก้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โลโก้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
โลโก้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โลโก้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
โลโก้ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
โลโก้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โลโก้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
โลโก้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โลโก้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โลโก้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
โลโก้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โลโก้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
โลโก้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โลโก้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
โลโก้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
โลโก้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
โลโก้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
โลโก้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โลโก้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โลโก้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โลโก้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (public organization)
โลโก้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
โลโก้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
โลโก้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โลโก้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
โลโก้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โลโก้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th