Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม
Thailand Transport Portal

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้ง วางแนวนโยบายการพัฒนา กำกับดูแล และบูรณาการการขนส่งและการจราจร ให้มีอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม


เป้าประสงค์หลัก
1. เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค
2. ระบบโลจิสติกส์ขนส่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. การเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย
4. โครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนอย่างทั่วถึง พอเพียง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้น
5. การบริหารจัดการระบบการขนส่งและจราจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


หน่วยงานในสังกัด


สถานที่ติดต่อ
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-283-3000   โทรสาร 02-281-3959
http://www.mot.go.th/
mot@mot.go.th


อำนาจหน้าที่
กระทรวงคมนาคมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดฯ
• ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศและพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
2. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง
3. การพัฒนาระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
4. การพัฒนาการให้บริการระบบการขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
5. การบริหารจัดการระบบการขนส่งและจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/H59_Ministry.pdf

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ดังนี้

1. การสอบทานกรณีปกติ

          1.1 การตรวจราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

 1. ผู้ตรวจราชการกรมรายงานการตรวจติดตามโครงการบางโครงการไม่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของโครงการและไม่มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน

 2. หน่วยรับตรวจบางหน่วยไม่ได้รายงานผลดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในบางประเด็น

    1. กรณีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน ผู้ตรวจราชการควรมีการประเมิน ผลลัพธ์ที่ได้เช่น เทียบผลงานกับแผนงาน

    2. ส่วนราชการควรสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจราชการและควรกำหนดระยะเวลาในการติดตามผลการตรวจสอบ
          1.2 การตรวจสอบภายใน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ทุกหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมด้วยข้อจำกัดของบุคลากรและระยะเวลาที่ตรวจสอบ    ส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน สนับสนุนเพิ่มเติมกรอบอัตรากำลังของ
ผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนในเรื่องความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด 
          1.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1.การประเมินผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในพบว่า ทุกส่วนราชการระดับกรมและกระทรวงมีผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

2.การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวง กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงคมนาคม (ภาพรวม) ส่งให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ไม่ตรงตามกำหนดเวลา

ส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในโดยจัดส่งเอกสารหลักฐานรายงานการควบคุมภายในภายในกำหนดระยะเวลา

          1.4 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของกระทรวง บางตัวชี้วัดขาดความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบรายงาน

2. รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองฯ บางตัวชี้วัดข้อมูลที่จัดเก็บได้กับข้อมูลในรายงานผลไม่ถูกต้องตรงกัน

3. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการไม่ได้ระบุปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

 1. ในการคัดเลือกโครงการโดยเฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณ เพื่อมาจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ควรตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการก่อน หากพบว่า โครงการมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา ก็ไม่ควรนำมาวัดผลการดำเนินงานในปีปัจจุบันหรือหากตรวจพบในระหว่างปีควรยกเลิกตัวชี้วัดและตัดน้ำหนักหรือถ่ายโอนน้ำหนักไปตัวชี้วัดอื่นแทน

 2. สำหรับส่วนราชการควรให้ความสำคัญในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง โดยจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการให้ครบองค์ประกอบของแบบรายงานที่กำหนด และแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้เป็นภาคผนวกของรายงาน พร้อมทั้งตรวจสอบการจัดทำรายงานให้มีความถูกต้องตรงกับข้อมูลที่จัดเก็บได้
          1.5 รายงานการเงิน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

     1. พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ารายงานผลการดำเนินงานทางด้านการเงินของส่วนราชการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญ  เนื่องจาก

   - มีข้อจำกัดและข้อคลาดเคลื่อนของรายงานการเงินเกี่ยวกับการรับรู้สินทรัพย์และค่าใช้จ่ายจากบัญชีพักสินทรัพย์ของหน่วยงาน

   - บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดคงค้างจำนวนมาก

   - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ 2554 หน่วยงานยังปรับปรุงรายการไม่ครบถ้วน

    2. บางหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบทางการเงินและบัญชียังมีปัญหาในการปฏิบัติ เช่น มีการย้ายเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งด้านการเงินทำให้เจ้าหน้าที่บางคนมีความรู้ความสามารถและทักษะงานด้านการเงินไม่เพียงพอ

    3. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีอัตราการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากช่วงต้นปีงบประมาณหลายพื้นที่ประสพปัญหาอุทกภัยและการประกาศใช้งบประมาณที่ล่าช้า

    1. ส่วนราชการควรเร่งแก้ไขปรับปรุงรายการทางบัญชีที่ยังมีข้อคลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและหัวหน้าส่วนราชการติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้รายงานการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

  2. ควรให้ความสำคัญกับ การแต่งตั้งบุคลากรด้านการเงินและบัญชีเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะเฉพาะด้านการโอนย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งอาจเป็นผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องได้

 3. ส่วนราชการควรคัดเลือกโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานและบริหารสัญญาจ้างโดยกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวดงานในสัญญา

2. การสอบทานกรณีพิเศษ

          1. โครงการก่อสร้างท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่จังหวัดตราดกรมเจ้าท่า
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

     โครงสร้างท่าเทียบเรือส่วนที่ยื่นจากฝั่งบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสนอ่อน – ป่าคลองใหญ่ -  ป่าคลองมะขาม มีสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลน ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ ซึ่งหากจะดำเนินการก่อสร้างจะต้องขอใช้พื้นที่ การขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน จะต้องยื่นเรื่องเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาผ่อนผันยกเว้นเป็นการเฉพาะราย กรมเจ้าท่าจึงสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 และทำเรื่องเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาผ่อนผัน

การดำเนินโครงการที่มีพื้นที่โครงการทับซ้อนหรืออยู่ในเขตป่าสงวน กรมเจ้าท่าควรดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการหากพบปัญหาควรดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินโครงการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ

          2. โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำจำนวน 3 ลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำยม น่าน และป่าสัก)กรมเจ้าท่า
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

บางโครงการมีผลการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากระดับน้ำสูงเกินกว่าระดับน้ำที่ปฏิบัติงานได้และการดำเนินงานอยู่ในช่วงฤดูฝนและน้ำหลาก
กรมเจ้าท่าเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกให้แล้วเสร็จตามแผนโดยเร็ว การบำรุงรักษาลุ่มน้ำควรดำเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ ในโอกาสต่อไปควรพิจารณาการจ้างเอกชนบำรุงรักษาในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือจ้างดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
          3. โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย – เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ กรมทางหลวงชนบท
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

        ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน โดยโครงการพบปัญหาและอุปสรรค เช่น มี Riser Pole และ Cable กีดขวางการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุเสาเข็มจากท่าเรือมาให้หน้างาน

กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดผู้รับจ้างแก้ไขปัญหา เพื่อให้โครงการก่อสร้างสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th