Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agricultural Cooperatives

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม


เป้าประสงค์หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
เป้าประสงค์
- เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
- ฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับการพักหนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร
เป้าประสงค์
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ
- มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
- อำนวยความสะดวกการค้าและการขนส่งทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน
เป้าประสงค์
- เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 4.22 ล้านไร่
- เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติด้านการประมงและบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
- ดำเนินการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน


หน่วยงานในสังกัด


สถานที่ติดต่อ
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200เบอร์โทร,
โทร. 02-281-5884   โทรสาร 02-281-5955
http://www.moac.go.th
webmaster@moac.go.th


อำนาจหน้าที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/G59_Ministry.pdf

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ดังนี้

1. การสอบทานกรณีปกติ

          1.1 การตรวจราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1.โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) ปี 2555

    การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจเพื่อดำเนินการให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และหน่วยรับตรวจได้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว

2. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ (โครงการขนาดเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

    การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจากการเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ปลายปี 2554 จึงอาจทำให้การดำเนินงานช่วงแรกของหลายจังหวัดเกิดความล่าช้า
ไม่มี
          1.2 การตรวจสอบภายใน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ในเกณฑ์ดี ถึงดีมาก เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ผู้ตรวจสอบภายในเป็นกลไกเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการควบคุมและการกำกับดูแลองค์กรในภาครัฐ ดังนั้น หัวหน้าส่วนราชการจึงควรสนับสนุนอัตรากำลังและตำแหน่งให้สูงขึ้น
          1.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. ความเสี่ยงที่ส่วนราชการควรให้ความสำคัญ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพภัยธรรมชาติ สถานการณ์ความไม่สงบ การให้ความร่วมมือของเกษตรกร เป็นต้น เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ยากต่อการกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. หลายส่วนราชการยังคงพบจุดอ่อนของการดำเนินงานในความเสี่ยงเดิมดังเช่นในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐและเอกชน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง รวมทั้งพัฒนาระบบการกำกับติดตามการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2. ควรสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ต่อไป
          1.4 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ค่าคะแนนภาพรวม ทุกส่วนราชการมีผลคะแนนโดยรวมของแต่ละส่วนราชการสูงกว่าเป้าหมาย การกำหนดกรอบการสอบทานในแต่ละปี ควรพิจารณาความสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
          1.5 รายงานการเงิน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 86.49 ต่ำกว่าร้อยละ 93 (ตาม มติ ค.ร.ม.)

2. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวม มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 77.47 สูงกว่าร้อยละ 72 (ตาม มติ ค.ร.ม.) 

1. ส่วนราชการควรติดตามเร่งรัด และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการทันภายในปีงบประมาณ

2. กรมบัญชีกลางควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบภายในให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาระบบ GFMIS ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การสอบทานกรณีพิเศษ

          1. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

   1. งานล่าช้ากว่าแผน เพิ่มขึ้นจากการสอบทานระหว่างปี

   2. การประชุมร่วมระหว่างบริษัทผู้รับจ้างและบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อปรับแผนยังไม่สามารถเร่งรัดงานได้ตามแผน

1. กรมชลประทานควรเร่งรัดให้บริษัทผู้รับจ้างและบริษัทที่ปรึกษาประชุมเร่งรัดงานให้บ่อยขึ้นและปรับแผนงานให้เพื่อให้โครงการเสร็จทันกำหนด

2. กรมชลประทาน ควรสั่งการให้บริษัทผู้จ้างเพิ่มเครื่องจักรกล และเร่งรัดการทำงานให้ต่อเนื่อง
          2. โครงการจัดระบบการปลูกข้าวปี 2555
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

   1. คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการจัดระบบการปลูกข้าวมีการประชุม ค่อนข้างน้อย

   2. การจัดเวทีชุมชน เพื่อยืนยันความต้องการปลูกพืชหลังนา และพืชปุ๋ยสด ค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากต้องรองบประมาณ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชหลังนา

   3. การกำหนดชนิดเมล็ดพันธุ์พืชหลังนาหลายชนิดส่งผลกระทบต่อการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน เนื่องจากเมล็ดพันธุ์พืชดังกล่าวไม่สามารถผลิตล่วงหน้าได้เป็นเวลานาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการงอกได้

1. ควรกำหนดให้มีคณะทำงานระดับพื้นที่ และมีการประชุมต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการให้ทันท่วงที

2. ควรกำหนดให้มีการจัดเวทีชุมชนล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อจะได้วางแผนการปลูกข้าว และการปลูกพืชหลังนา โดยกำหนดชนิดพันธุ์พืชหลังนาให้น้อยชนิดลง

3. ควรให้การสนับสนุนโครงการโดยต่อเนื่อง และเสริมการตลาดเพื่อให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตจากการปลูกพืชเสริมได้อย่างยั่งยืน
          3. โครงการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่เพาะปลูกข้าวปี 2554/55
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ การช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือเฉพาะด้านและเร่งด่วน

1. ควรกำหนดแนวทางการช่วยเหลือไว้ในแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติของกระทรวงด้วย

2. ควรให้ศูนย์ข้าวชุมชนมีส่วนร่วมจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวในโอกาส ต่อไป

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th