Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Ministry of Social Development and Human Socurity

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
4. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม


เป้าประสงค์หลัก
1. การผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ
2. การพัฒนาสังคมเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4. การยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม


หน่วยงานในสังกัด


สถานที่ติดต่อ
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0 2659 6399   โทรสาร 0 2659 6529
http://www.m-society.go.th/
society@m-society.go.th


อำนาจหน้าที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/F59_Ministry.pdf

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ดังนี้

1. การสอบทานกรณีปกติ

          1.1 การตรวจราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล บางโครงการขาดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการประเมินความเสี่ยงในแต่ละประเด็น

2. การกำหนดประเด็นในการประเมินประสิทธิผลของแต่ละโครงการยังไม่ถูกต้อง เนื่องจากตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินเป็นตัวชี้วัดระดับผลผลิต ไม่สามารถสะท้อนการบรรลุประสิทธิผลของโครงการได้

1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงควรประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านโดยให้เหตุผลการประเมินที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

2. การประเมินประสิทธิผลของโครงการต้องกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

3. ควรติดตามการนำแบบจำลองการวิเคราะห์ ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ไปปรับใช้ในการดำเนินงานของผู้รับตรวจ ว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์หรือไม่ เพียงใด

          1.2 การตรวจสอบภายใน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
กรอบอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในมีเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเพียง 1 คน ทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนราชการและสำนักงาน ก.พ. ควรพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลังที่ส่วนราชการกำหนด
          1.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับกรมฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำรายงานการควบคุมภายในมากขึ้น 
          1.4 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในส่วนราชการ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผลผลิต/กิจกรรมย่อย และการกำหนดหน่วยนับของผลผลิต ส่งผลให้การคำนวณต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ และการเปรียบเทียบ  ผลการดำเนินงานระหว่างปีดำเนินงานได้ยาก และไม่มีประสิทธิภาพ

2. บุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในบางหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต รวมถึงความสำคัญของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในการปฏิบัติราชการ

3. คำชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ดำเนินการตามคำรับรองฯ ของส่วนราชการบางแห่งขาดรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานตามคำอธิบายที่กำหนดไว้

1. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานในผลผลิต กิจกรรมใด ๆ   ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ควรให้ความสำคัญถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการกำหนดต้นทุนผลผลิตของกระทรวงด้วย

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ควรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตทุกคนอย่างทั่วถึง

3. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ ควรอธิบายมาตรการที่ได้ดำเนินงานตามคำรับรองให้ครบถ้วน และชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมตามรายละเอียดที่กำหนดไว้
          1.5 รายงานการเงิน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในภูมิภาคส่วนใหญ่มีเจ้าหน้าที่การเงินเพียง 1 ตำแหน่ง หรือบางแห่งไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน ส่งผลให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและบัญชีขาดประสิทธิภาพ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ด้านการเงินและบัญชีของทุกหน่วยงานในสังกัดโดยเร่งด่วน

2. การสอบทานกรณีพิเศษ

          1. โครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล (คลินิกครอบครัว)
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

   การดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล (คลินิกครอบครัว) เป็นโครงการที่เข้าถึง และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน แต่มีกระบวนการในการดำเนินงานมาก และมีระยะเวลาในการดำเนินงานที่จำกัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1. การดำเนินงานโครงการคลินิกครอบครัวอย่างควรขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น

2. ควรพิจารณาปรับแผนการดำเนินงาน และรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมตามสภาพท้องถิ่น และวิถีชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย

3. การกำหนดคุณสมบัติของผู้จัดการรายกรณี (CaseManager) ในด้านวุฒิการศึกษาไม่ควรจำกัดเฉพาะด้านการพัฒนาสังคม เพื่อให้บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาด้านอื่นๆ สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้

4. ควรนำรูปแบบการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่รวบรวม และพัฒนาเป็นวีดีทัศน์ เพื่อเป็นแนวทางการขยายผลโครงการต่อไป

5. ควรปรับปรุงสมุดพกบันทึกกิจกรรมให้สามารถใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยไม่จำกัดช่วงวัย

          2. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มคนที่เปราะบางโดยใช้เงินอุดหนุนกรณีฉุกเฉิน ระยะที่ 2และระยะที่ 3 ภายใต้โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย(ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต)
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

    1. การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนจำนวนมากในระยะเวลาที่เร่งด่วนและจำกัด ส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง และครอบคลุม กลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ เครือข่ายภาคประชาชนที่เสียสละ และเข้มแข็ง

    2. การโอนจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางภายใต้โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของกระทรวงที่มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการมีระยะ เวลาการโอนจัดสรรไม่พร้อมกัน จึงส่งผลต่อการบูรณาการการดำเนินงานกิจกรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมบทบาท และศักยภาพของเครือข่ายให้มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งควรบูรณาการแผนการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th