Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Ministry of Tourism & Sports

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการสงเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาของประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการไปสู่การปฏิบัติ
3. บูรณาการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
5. พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีศักยภาพ


หน่วยงานในสังกัด


สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2283-1500   โทรสาร 0-2356-0746
http://www.mots.go.th/
webmaster@mots.go.th


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/E59_Ministry.pdf

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ดังนี้

1. การสอบทานกรณีปกติ

          1.1 การตรวจราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
โครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ มีเพียงบางโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้

1.สนับสนุนให้ผู้ตรวจราชการฯ เป็นกลไกสนับสนุนการบริหารอย่างแท้จริง

2.จัดทำระบบการตรวจราชการให้เหมาะสมระหว่างปริมาณงานกับปริมาณอัตรากำลังที่มีอยู่ 
          1.2 การตรวจสอบภายใน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่มีทักษะ ความชำนาญ ประสบการณ์ ในการตรวจสอบอย่างเพียงพอ เนื่องจากบางคนเพิ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และบางคนเป็นพนักงานราชการ /พนักงานจ้างเหมาบริการ

1. ควรเร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในหน่วยงานที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

2. ควรส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง
ผู้ตรวจสอบภายเข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและสามารถปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบแบบแผนถูกต้องและโปร่งใส     
          1.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ส่วนราชการต่างๆ ในความรับผิดชอบการสอบทานและประเมินผลมีภาพรวมผลการประเมินระดับความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการบริการความเสี่ยงอยู่ในระดับดีพอใช้   ผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยสั่งการและกำกับติดตามผลการดำเนินการของ    ทุกส่วนราชการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์  
          1.4 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

การดำเนินงาน ปี 2555 เป็นไปด้วยความล่าช้ามีสาเหตุมาจาก

-มีการแก้ไขเพิ่มเติมตัวชี้วัดเป็นระยะ

- การดำเนินงานตามตัวชี้วัดขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดบ่อยครั้ง

- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่เข้าใจเกณฑ์การดำเนินงานตัวชี้วัดและไม่ให้ความสำคัญการดำเนินงานเท่าที่ควร

- บางตัวชี้วัดหน่วยงานไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้าจึงไม่สามารถดำเนินการได้
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรกำกับและติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กระทรวงฯ รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำเป็นระบบ และสร้างความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการขับเคลื่อนตัวชี้วัดนั้น                                     
          1.5 รายงานการเงิน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
งบการเงินดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินการสอบทานครั้งนี้ใช้วิธีสุ่มสอบทาน พบว่าการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงานในสังกัดยังไม่สมบูรณ์ จึงมีผลให้งบการเงินรวมระดับกระทรวงที่จัดทำยังไม่สมบูรณ์

ผู้บริหารควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บันทึก ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงาน ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

2. การสอบทานกรณีพิเศษ

          1. โครงการมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

สภาพทั่วไป เป็นโครงการในความรับผิดชอบของสถาบันการพลศึกษาซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2555 โดยมีวิทยาเขตจำนวน ๑๗ แห่ง และโรงเรียนกีฬาจำนวน ๔ แห่ง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

 เนื่องจากโครงการมีความล่าช้า ดังนั้น ผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรกำชับและติดตามผลการดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
          2. โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

   เป็นโครงการในความรับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ได้รับอนุมัติโครงการ แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณประกอบกับมีโครงการจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงฯ ที่ต้องเร่งดำเนินการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรให้ความสำคัญในการกำกับ เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป

          3. โครงการเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อประเภท Global Media
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ เป็นโครงการในความรับผิดชอบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม

1. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในต่างประเทศ

2. ควรมีการรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการว่ามีความสำเร็จบรรลุเป้าหมายหรือไม่

3. ผู้บริหารควรวางแผนดำเนินโครงการในลักษณะนี้อย่างรอบคอบรัดกุม เนื่องจากมีขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างมาก รวมทั้งกิจกรรมย่อยเพื่อมิให้กระทบต่อกิจกรรมย่อยต่างๆ อันเป็นเหตุให้โครงการล่าช้า  

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th