Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรนำ ในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสม ศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ขของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ขของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่าง ประเทศเกี่ยวกับ การดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผล ประโยชน์แห่งชาติ และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับ ทราบ
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้าน การต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี


เป้าประสงค์หลัก
1.รักษาสถานะความสัมพันธ์ประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย
2. ขยายความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
3. พัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศ
4. พัฒนาการบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการภารกิจต่างประเทศ


หน่วยงานในสังกัด


สถานที่ติดต่อ
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-643-5320   โทรสาร 02-643-5320
http://www.mfa.go.th
minister@mfa.go.th


อำนาจหน้าที่
กระทรวงการต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศ และราชการอื่นตามที่ได้มีกฏหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/D59_Ministry.pdf

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการต่างประเทศ

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ดังนี้

1. การสอบทานกรณีปกติ

          1.1 การตรวจราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ สามารถดำเนินการตรวจราชการสำนักงานในต่างประเทศและในประเทศตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  การไปตรวจราชการสำนักงานในต่างประเทศ ขอให้คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ให้ข้อมูลแก่สำนักงานที่รับการตรวจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบริหารของกระทรวงฯ รวมทั้งการปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการพัฒนาองค์การตามแนวทางการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ เพื่อให้สำนักงานในต่างประเทศได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อเป็นมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหา/อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
          1.2 การตรวจสอบภายใน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
งานตรวจสอบภายในของกระทรวงฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีของสำนักงานในต่างประเทศที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล และให้คำปรึกษา จะช่วยให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสำนักงานในต่างประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  กระทรวงฯ ควรสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยจัดสรรอัตรากำลังตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบภายในมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบเชิงลึกและวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบดีขึ้น 
          1.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ภาพรวมผลการประเมินระดับความเหมาะสมของการควบคุมภายในของกระทรวงฯ อยู่ในระดับดีมาก โดยการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของกระทรวงฯ สามารถครอบคลุมงานในทุกมิติ  

1. ควรกำหนดหรือแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 

2. ผู้บริหารทุกระดับควรตระหนักและให้ความสำคัญกับโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดี

3. ควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษา/รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอของกรม/กองต่าง ๆ และเป็นการบริหารจัดการด้านบุคลากรในภาพรวมของกระทรวงฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          1.4 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
กระทรวงฯ มีการจัดทำรายงานการประเมินผลตนเองรายตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และมีการดำเนินการตามระดับการให้คะแนนที่กำหนด ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ต้องการวัดผลสำเร็จ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงครบถ้วน กระทรวงฯ ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ รวมทั้งการศึกษาทำความเข้าใจกับการดำเนินการตัวชี้วัด พร้อมทั้งเร่งรัดให้การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ แล้วเสร็จโดยเร็ว 
          1.5 รายงานการเงิน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.85 สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดไว้ให้เบิกจ่ายร้อยละ 93  และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 77.78  สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนที่รัฐบาลกำหนดไว้ ร้อยละ 72 กระทรวงฯ ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาสาเหตุที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารเงินงบประมาณในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงฯ  จึงควรเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้ทันในระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้ 

2. การสอบทานกรณีพิเศษ

          1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

    1. การจัดทำแผนและการรายงานผลการดำเนินงานยังไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร

    2. มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 95.87 เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด และไม่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
การดำเนินงานในปีต่อไปหน่วยงานควรให้ความสำคัญในการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมติและผลการประชุมอาเซียนในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย (ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย)
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

    บางกิจกรรมที่มีการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และต้องมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี  ทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ ครม. กำหนด โดยคิดเป็น  ร้อยละ 78.79

1. หน่วยงานควรกำหนดแผนการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย  และไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

2. ขอให้หน่วยงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับกิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผน/สัญญา และระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th