Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์?กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และจัดระดับบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ
4. วิจัยและพัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ


เป้าประสงค์หลัก
เสริมสร้างระบบสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี


หน่วยงานในสังกัด


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ถนนติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 1000   โทรสาร -
http://www.moph.go.th/
webmaster@health.moph.go.th


อำนาจหน้าที่
การสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/S59_Ministry.pdf

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงสาธารณสุข

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ดังนี้

1. การสอบทานกรณีปกติ

          1.1 การตรวจราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 โดยมีการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี การจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ และรายงานผลการตรวจราชต่อปลัดกระทรวงฯ เพื่อทราบและพิจารณา
สั่งการ และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขควรตรวจติดตามและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงแผนการตรวจราชการประจำปีกับแผนการปฏิบัติราชการ   เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ / กระบวนงานที่เป็นปัจจัยเอื้อให้งานสำเร็จ และปัจจัยปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานที่วางไว้

          1.2 การตรวจสอบภายใน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารทุกระดับต้องนำระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการควบคุมกำกับและการบริหารจัดการ รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับระบบการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารงาน  ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance )
          1.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
หลายส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยังจัดทำรายงานไม่ถูกต้องตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปี 2552 ทุกส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กรให้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางฯ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
          1.4 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ยังไม่มีความชัดเจนในการนำผลการดำเนินงานตามคำรับรองไปใช้ประโยชน์หรือไปเชื่อมโยงกับการขึ้นเงินเดือนให้กับบุคลากร อย่างไรก็ดี ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยได้นำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์การ

ในการพัฒนาหน่วยงานให้มีขีดสมรรถนะสูงนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นให้การนำองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การปฏิบัติงานราชการต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญ

          1.5 รายงานการเงิน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

วิเคราะห์สถานะการเงินของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2555 พบว่า กระทรวงสาธารณสุข มีสภาพคล่องในอยู่เกณฑ์ดี
มีความสามารถชำระหนี้ให้เจ้าหนี้เมื่อถึงกำหนดได้

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีเพียงบางหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์อัตราส่วนนี้และพบว่าหน่วยงานที่มีระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ช้า ทำให้หน่วยงานได้รับเงินช้า ส่งผลเสียต่อสภาพคล่องของหน่วยงาน 
ไม่มี

2. การสอบทานกรณีพิเศษ

          1. โครงการตรวจติดตามนโยบายและปัญหาเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานได้ประสิทธิผลแต่ยังขาดประสิทธิภาพ

ควรพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายสถานพยาบาล ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจแก่ผู้ป่วย รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจ เพื่อให้รับทราบข้อมูลและเข้ารับการรักษาได้ทันเวลา การพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร  มาตรฐานการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่ถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัย และพัฒนาระบบ IT ให้มีข้อมูลเชื่อมโยงและครอบคลุมทั้งจังหวัด

          2. โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

     การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานได้ประสิทธิผลแต่ยังขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พบว่า การจัดสรรงบประมาณอาจจะล่าช้าทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่วางไว้  รวมถึงการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เครื่องมือขำรุดทรุดโทรมรวดเร็ว 
ผู้บริหารควรให้ความสนใจให้ความสำคัญมอบนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งด้านบุคลากร และงบประมาณ

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th