Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ministry of Science and Technology

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์/ แผนด้าน วทน. โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้าน วทน.ให้แพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญา และการนำองค์ความรู้ทางด้าน วทน.ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต รวมถึงภาคสังคม
5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน


หน่วยงานในสังกัด


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700   โทรสาร 0 2 333 3833
http://www.most.go.th/
info@most.go.th


อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/Q59_Ministry.pdf

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ดังนี้

1. การสอบทานกรณีปกติ

          1.1 การตรวจราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
มีการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รามทั้งรายงานผลการตรวจราชการตามแผน ซึ่งรายงานครอบคลุมประเด็นการตรวจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ การตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการควรเพิ่มเติมสถานะเครื่องวัดหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการแสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นต้น
          1.2 การตรวจสอบภายใน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ควรปรึกษาหารือ ทำความเข้าใจกับส่วนราชการในสังกัด  สำหรับมาตรฐานที่ผลการประเมินออกมาต่ำ เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น
          1.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

พบว่าภาพรวมส่วนราชการในสังกัดทั้ง 3 หน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน โดยการประเมินผลระบบควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด มีความเพียงพอและคาดว่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งภารกิจการปิด/ลดความเสี่ยงอยู่ระหว่างดำเนินการ

1. ควรจัดทำลำดับความเสี่ยงของกระบวนงานที่มีโอกาส (ความถี่) จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความเสียหายรุนแรงต่อองค์กร (ความสัมฤทธิ์ผล) เกี่ยวกับ คน งาน และเงิน การจัดลำดับนี้จะปรากฏภาพ ลด/ปิดความเสี่ยง ชัดเจนในการจัดวางระบบควบคุมภายใน

2. ควรมีการประชุมหารือกันระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มีทิศทางในแนวทางเดียวกัน

          1.4 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดมีความครบถ้วน ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

  1. การปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน  ระหว่างกระทรวง (Joint  KPI)  ต้องดูห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับ วท. จึงจะทำให้ขับเคลื่อนและพัฒนาได้

  2. ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง (Joint KPI)  เกี่ยวกับเรื่องการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องใช้ระยะเวลามาก การบรรลุผล/ ความสำเร็จของตัวชี้วัดที่จะได้ในระดับ 5 จึงเป็นไปได้ยาก
          1.5 รายงานการเงิน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผลเฉลี่ยภาพรวมของส่วนราชการในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ 34.20 จากเป้าหมายที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้ ที่
ร้อยละ 42

1.  หน่วยรับตรวจ  ควรมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุน อย่างเร่งด่วนในกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

2.  ควรประชุม ปรึกษา หารือ ในกรณีที่จะขจัดข้ออุปสรรคในการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ระหว่างผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. พิจารณางบการเงิน (เงินอุดหนุน) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  ควรมีหมายเหตุประกอบงบของแต่ละส่วนราชการซึ่งจะปรากฏผลลัพธ์ความสำเร็จในการพัฒนา วท. ให้ประโยชน์ที่ชัดเจน

2. การสอบทานกรณีพิเศษ

          1. โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

       1. มีการกำกับ ดูแล เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

       2. เป็นโครงการที่ดี ผลผลิต ผลลัพธ์ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้

1. โครงการกิจกรรมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ/วัตถุประสงค์ของชุมชนที่มีอยู่ หรือเทคโนโลยี/หลักการ/หลักเกณฑ์ต้องชัดเจน

2. ควรขยายผลความสำเร็จ ไปยังชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียงในระดับแม่ข่าย

3. เทคโนโลยีในปัจจุบันที่ วท. ควรนำเสนอเข้าไปหมู่บ้านแม่ข่ายทั้ง 4 ด้าน เช่น น้ำ/ปุ๋ย/ขยะ/พลังงาน  ดังนั้น จึงควรเชื่อมโยงเข้าโครงการคลินิกเทคโนโลยีแม่ข่าย วทน. และอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม
          2. 2. งบค่าใช้จ่ายการเจรจาและประชุมนานาชาติ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินงาน การบริหารจัดการงบค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม

1. ควรกำหนดกรอบ ทิศทางของกิจกรรมการประชุมที่เกิดในระดับสากลของแต่ละรอบปีในการเข้าประชุมเจรจานานาชาติแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

2. การประชุมเจรจาในฐานะสมาชิกหรือข้อผูกพัน ควรกำหนด/คาดหวังที่ชัดเจนของผลผลิต ผลลัพธ์ในแต่ละครั้ง และควรประสานกับฝ่ายเลขานุการหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อกำหนดแนวทาง ผลผลิต ผลลัพธ์

3. ควรจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคนในโอกาสต่อไป

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th