Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม
Ministry of Culture

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
3. นำมิติทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก


เป้าประสงค์หลัก
1. ธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- แต่ละท้องถิ่นสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง
- มีกิจกรรมระดับชาติที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ประชากรโดยส่วนรวม มีคุณภาพ มีความสามารถ มีความเข้าใจในรากฐานทางวัฒนธรรมของตน และนำมาใช้ในการดำรงชีวิต
- ประชาชน มีจิตสำนึกและดำรงชีวิตตามรากฐานทางวัฒนธรรมของตนและรู้เท่าทันโลก
- มีเว็บไซต์ เผยแผ่ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่เด็ก เยาวชน และประชาชน
- แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และชุมชนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
- มีพิพิธภัณฑ์ชนชาติไทย หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หอสมุดแห่งชาติแห่งใหม่
3. สังคมมีความสมานฉันท์ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรม อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีศักด์ศรี
- ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน
- มีศูนย์วัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน สำหรับบริการกิจกรรมทางวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นทุกภาคต่างๆ และเชื่อมโยงสู่ประเทศใกล้เคียง
- ภูมิปัญญาไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
4. สถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ มีความเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
- เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ
- มีระบบฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สำหรับบริหารจัดการการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและให้บริการองค์ความรู้แก่ ประชาชน


หน่วยงานในสังกัด


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0 2-422 -8888   โทรสาร
http://www.m-culture.go.th/
webmaster@m-culture.go.th


อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/P59_Ministry.pdf

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวัฒนธรรม

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ดังนี้

1. การสอบทานกรณีปกติ

          1.1 การตรวจราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบประสบปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจที่มีอยู่จำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ทำให้การสั่งสมประสบการณ์ และทักษะของบุคลากรขาดความต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

การตรวจราชการจำเป็นต้องมีการนิเทศงาน เพื่อจัดให้มีกระบวนการติดตามผลงาน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ อบรม ฝึกสอน สังเกตการณ์ กระตุ้น แก้ไข และส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศ(หน่วยรับการตรวจ)

          1.2 การตรวจสอบภายใน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

 1.  การตรวจสอบยังไม่ครอบคลุมทุกด้านส่วนใหญ่จะเน้นการตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

 2.  การรายงานผลการตรวจสอบภายในยังเน้นเนื้อหาสาระในเรื่องการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ยังไม่เด่นชัด

 3. อัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอ ไม่ได้รับจัดสรรบุคลากรเพิ่ม และผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

1.ควรจัดให้มีการฝึกอบรม พัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านความรู้ความสามารถในงานตรวจสอบระบบงานตรวจสอบและประเมินผลในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ ระบบงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  ผลสัมฤทธิ์ของงานเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ คุณค่าที่เกิดขึ้นเสริมสร้างพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ

2.ผู้บริหารควรให้โอกาสผู้ตรวจสอบภายในเข้าพบปะหารือร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนางานตามที่ได้ตรวจสอบพบ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีในการดำเนินงาน

 

          1.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
จุดอ่อนและความเสี่ยงสำคัญของภาพรวมกระทรวงและหน่วยงานระดับกรมทุกหน่วยงานเป็นเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอและมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ความชำนาญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน

1.ผู้บริหารส่วนราชการระดับกรมควรให้ความสำคัญด้านบุคลากร การให้ความรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

2.  ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานย่อยควรมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่ได้ดำเนินการให้มากยิ่งขึ้น
          1.4 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
 ตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่กำหนด ไม่สะท้อนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวง สาเหตุอาจเนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัดของส่วนราชการต่างๆในกระทรวง เป็นการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมหลักตามบทบาทภารกิจที่แตกต่างกันของส่วนราชการต่างๆ จึงมิได้เชื่อมโยงเชิงบูรณาการร่วมกันตามกรอบหรือแนวทางของยุทธศาสตร์กระทรวง

การบูรณาการงานของกระทรวง (ที่มีส่วนราชการที่แตกต่างกันในสังกัด) ควรมีการประชุมหารือและมีข้อยุติร่วมกันในการกำหนดตัวชี้วัดของแต่ละส่วนราชการ และร่วมกันเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เป็นระบบและจริงจังมากขึ้น

 

          1.5 รายงานการเงิน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 พบว่า ภาพรวมกระทรวงวัฒนธรรมสามารถเบิกจ่ายได้ 77.02% ต่ำกว่าเป้าหมายที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ (93%)  

2.  หน่วยงานระดับกรม ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อผิดพลาดของรายการบัญชีตามแนวทางของกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่อง 

1.  ควรกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีการตรวจสอบข้อมูลการเงินในระบบ GFMISโดยสม่ำเสมอในทุกกระบวนการปฏิบัติงานแต่ละระบบเพื่อจะสามารถแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนได้ง่ายหากพบภายในงวดนั้นๆ

2.  ควรกำชับและติดตามให้มีการจัดทำบัญชีด้วยมือให้เป็นปัจจุบัน

2. การสอบทานกรณีพิเศษ

          1. โครงการลานบุญ ลานปัญญา
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

    การบริหารงบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน แต่มีประเด็นในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมยังไม่ชัดเจน  
โครงการลานบุญ ลานปัญญาควรรื้อฟื้นวัฒนธรรมประชาธิปไตยของคนไทยสมัยเก่ากลับคืนมา ให้วัดเป็นศูนย์กลางในการประชุมปรึกษาหารือปัญหาบ้านเมือง ปัญหาสังคม รวมทั้งปัญหาอื่นๆ โดยเชิญผู้รู้ ผู้นำท้องถิ่นมาร่วมกัน คิดและหาทางแก้ไข ทำจนเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตย และช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยการนำทุน 6 ประการ  ที่สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดมาเป็นหลักในการพัฒนา 
          2. โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐานของโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

   การดำเนินงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง คิดเป็นปริมาณงาน 30% ของปริมาณงาน แต่ยังไม่สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนปฏิบัติการ

ผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ควรกำกับและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานโดยให้มีการติดตามความก้าวหน้าระหว่างงวดงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th