Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน
Ministry of Labour

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาค เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
2. ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์หลัก
1. การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
2. การเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
3. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
4. การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังแรงงาน
5. การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ


หน่วยงานในสังกัด


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2-245- 5801, 0 2-246 -1520, 0 2-232- 1002-4   โทรสาร Fax 0 2643 4457
http://www.mol.go.th/
webmaster@mol.go.th


อำนาจหน้าที่
กระทรวงแรงงานมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร คุ้มครอง แรงงาน และพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/O59_Ministry.pdf

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ดังนี้

1. การสอบทานกรณีปกติ

          1.1 การตรวจราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การตรวจราชการโดยผู้ตรวจราชการ กระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548

นอกจากการตรวจราชการแบบบูรณาการแล้ว  ควรกำหนดให้มีการประชุมรับการตรวจแบบบูรณาการภายในกระทรวงแรงงาน รวมทั้งเชิญอาสาสมัครแรงงานมาร่วมประชุมรับการตรวจราชการให้มากขึ้นกว่าเดิม

          1.2 การตรวจสอบภายใน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Financial&Compliance) ข้อบกพร่องที่ตรวจพบส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหมือนๆกัน สาเหตุประเด็นหนึ่งเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

1. ควรให้ส่วนราชการทำการฝึกอบรม ซักซ้อม แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

 2. เห็นควรให้กรมบัญชีกลางให้การสนับสนุนพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ทักษะเพิ่มเติมในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
มีการวางระบบการควบคุมภายใน และการจัดทำแผนปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในและมีการติดตามประเมินผลตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นด้นว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยสรุปในการสอบทานเป็นไปตามระเบียบไม่พบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ ในส่วนที่มีแผนปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายใน ควรกำหนดให้มีการติดตามการเฝ้าระวังและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
          1.4 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

  1. ตัวชี้วัดในส่วนของการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีตามกรอบ ASEAN Economic Community(AEC) ในปี 2558 (2015) พบว่า สามารถดำเนินการได้ โดยมีการปรับปรุงแผนและแก้ไขกฎ ระเบียบ และกฎหมายของกระทรวงแรงงานให้รองรับตามกรอบฯ ได้ในระดับหนึ่ง

  2. ปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน และการเบิกจ่ายเงิน/งบประมาณรายจ่ายภาพรวมหน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด

1.เห็นควรให้กำหนดเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่อง เพื่อรองรับกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

2.ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการกำกับ ควบคุมและติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นตั้งแต่ต้น

          1.5 รายงานการเงิน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการดำเนินงานทางด้านการเงินของกระทรวงแรงงานมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และพบว่าบางกรมยังมีบางรายการ (ส่วนน้อยเพียง หนึ่งถึงสองรายการเท่านั้น) คลาดเคลื่อน และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทางบัญชี

ขอให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป 

2. การสอบทานกรณีพิเศษ

          1. โครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

หลังจากจบโครงการมีสถานประกอบการจำนวน4 แห่ง ปิดกิจการ แต่ยังมีสถานประกอบการอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการและปิดกิจการลงพร้อมกับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคงเหลือคืนคลังประมาณ 21% 

กรณีกำหนดหลักเกณฑ์จ่ายรายละ 2,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือนเท่ากันทุกพื้นที่ ทุกสถานประกอบการมีความเหมาะสมหรือไม่ ควรนำข้อมูลหลายๆด้านมาวิเคราะห์ หากรัฐมีมาตรการให้การช่วยเหลือที่มากกว่านี้สถานประกอบการจะยังคงอยู่ได้หรือไม่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในโอกาสต่อไป
          2. โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

    เป็นโครงการที่ดีหากมีระยะเวลาทำงาน และการเตรียมแผนงานอย่างพอเพียง อย่างไรก็ตามพบว่า ได้รับงบประมาณล่าช้า

กรณีที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะสามารถพัฒนาเป็นฐานข้อมูลในการสร้างแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติต่อไป


เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th