Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน
2. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน
3. จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน
4. กำหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และกำกับดูแล ควบคุม การดำเนินงานด้านพลังงาน
5. วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
6. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาพัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
8. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน


เป้าประสงค์หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของพลัง
เป้าประสงค์ 1.1 มีอุปทาน (supply) ของพลังงานเพียงพอต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.2 มีการกระจายแหล่งและชนิดของเชื้อเพลิงที่หลากหลาย
1.3 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่เชื่อถือได้ (reliable) และเอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงาน
1.4 มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์โดยภาครัฐ
1.5 มีแผนและระบบรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานภายใยประเทศ


หน่วยงานในสังกัด


สถานที่ติดต่อ
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-140-6000   โทรสาร 02-140-6052
www.energy.go.th


อำนาจหน้าที่
กระทรวงพลังงานมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำนโยบายและแผน การจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการพลังงาน และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของกระทรวงพลังงานหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพลังงาน


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/K59_Ministry.pdf

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ดังนี้

1. การสอบทานกรณีปกติ

          1.1 การตรวจราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การตรวจราชการของกระทรวงพลังงานปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 กฎเกณฑ์และข้อบังคับที่กำหนด ไม่มี
          1.2 การตรวจสอบภายใน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

    1. หน่วยตรวจสอบภายในบางหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอกับภารกิจ

    2. อัตรากำลังผู้ตรวจสอบภายในของบางหน่วยงานมีไม่เพียงพอ

    3. ข้อตรวจพบด้านกฎ ระเบียบ พบว่า ข้าราชการบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจชัดเจนในเรื่องกฎ ระเบียบฯ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย

1. ส่วนราชการควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ

2. ส่วนราชการควรพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีฯ กำหนด

3. ส่วนราชการควรซักซ้อมให้ข้าราชการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
          1.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ผลจากการสอบทานพบว่า ส่วนราชการต่างๆมีภาพรวมผลการประเมินระดับความเหมาะสมของการควบคุมภายในฯ อยู่ในระดับดีมาก ไม่มี
          1.4 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. โดยภาพรวมของการรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี มีการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงมีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสูตรการคำนวณ โดยเปรียบเทียบ กับคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ส่วนราชการควรมีการจัดทำแผนการดำเนินการที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

          1.5 รายงานการเงิน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ส่วนราชการที่มีหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคบางหน่วยงานมีข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีไม่ครบทุกหน่วยงาน และบางหน่วยงานใช้สายงานอื่นดำเนินการแทน
ทำให้การทำงานด้านการเงินยังไม่เหมาะสม

หัวหน้าส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งบุคลากรด้านการเงินและบัญชีที่อยู่ในส่วนภูมิภาคให้ครบทุกหน่วยงาน เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะเฉพาะด้าน

2. การสอบทานกรณีพิเศษ

          1. โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธารที่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

1. โครงการฯ มีความคุ้มค่าในการลงทุน

2. งบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษายังมีน้อยอาจส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ ได้หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่จะต้องทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาเร่งด่วนการขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าไม้ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการที่จะได้รับอนุญาต

1.  ควรดำเนินการศึกษาสำรวจเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร ว่าจะสามารถปรับปรุงเพื่อขยายกำลังผลิตไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่ รวมทั้งให้สำรวจเขื่อนอื่นๆ ด้วย เพราะการสร้างเขื่อนแห่งใหม่จะพบปัญหาในการใช้พื้นที่ป่าเป็นอย่างมาก จึงเห็นควรเพิ่มประสิทธิภาพเขื่อนเก่าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และเกิดความคุ้มค่าเพิ่มมากขึ้น

2. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

          2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

     1.ความคุ้มค่าการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำ ระยะเวลาคืนทุนนาน อาจเป็นภาระในเรื่องแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ ได้ จึงส่งผลให้มีบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการน้อย

     2. เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในขั้นตอนของการวิจัย จึงทำให้การดำเนินการในเรื่องระบบติดตั้งและการใช้ก๊าซชีวภาพ ล่าช้าออกไปจากเดิม ซึ่งทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ทำสัญญาไว้กับ สนพ.และอาจส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุน

   1. การสนับสนุน ควรใช้กลไกสนับสนุนด้านการเงินอื่นๆ เพิ่มเติมเช่นการร่วมมือกับสถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับการลงทุนเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน

   2. ควรพิจารณาสนับสนุนในด้านข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิจัยโครงการบำบัดน้ำเสียจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพราะถ้าโครงการมีผลสำเร็จดี อาจจะนำไปขยายผลในโรงงานอื่นๆ ต่อไป และอาจพิจารณาสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยต่อไปด้วย
          3. โครงการ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

     ในพื้นที่ อบต.ธารน้ำทิพย์ มีศักยภาพในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก เนื่องจากมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำปัตตานี ซึ่งมีศักยภาพในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้เป็นอย่างดี
ควรดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่าพื้นที่ใดสามารถดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กได้พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อไป
          4. โครงการตรวจความปลอดภัยและเข้มงวดให้สถานีบรรจุก๊าซปฏิบัติตามกฏหมาย
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

     การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ค้าตามมาตรา 7 (เจ้าของถัง) โดยถังบรรจุก๊าซจำนวนหนึ่งชำรุดหรือ เสียหายบางส่วน ผู้ค้าตามมาตรา7(เจ้าของถัง) แห่ง พรบ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนถังบรรจุก๊าซให้อยู่สภาพที่เหมาะสม และปลอดภัย และประชาชนยังเข้าใจว่าถังบรรจุก๊าซเป็นทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งกรณีดังกล่าวได้มีการจ้างสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขการทดสอบและซ่อมบำรุงถังก๊าซหุงต้ม เพื่อแก้ปัญหา
ควรดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนต่อไป
          5. โครงการปั๊มคุณภาพปลอดภัยน่าใช้บริการ ปีงบประมาณ 2553-2554
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

     ป้ายเหรียญรางวัลคุณภาพสถานีบริการน้ำมันที่กรมธุรกิจพลังงาน มอบให้ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันนั้น ติดตั้งในพื้นที่ที่เห็นไม่เด่นชัด และมีขนาดเล็ก ผู้ประกอบกิจการฯ จึงมีความประสงค์นำป้ายเหรียญรางวัลฯ ติดตั้งในพื้นที่ที่ผู้ใช้บริการสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น บริเวณด้านหน้าของปั๊ม ฯลฯ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น

ให้กรมธุรกิจพลังงาน ได้พิจารณาว่าสามารถดำเนินการติดตั้งป้ายเหรียญรางวัลฯ ตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการฯ ได้หรือไม่ อย่างไร โดยไม่ขัดต่อ กฏระเบียบ หรือข้อบังคับ ต่างๆ  

          6. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2554
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

     โครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่ายั่งยืน เป็นโครงการที่ดี และเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน และส่งเสริมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ควรประสานกับ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ในการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างโครงการฯ ชีววิถี ให้เข้ากับโครงการแผนพลังงานชุมชน อันจะทำให้โครงการฯ เกิดความยั่งยืนในชุมชน ต่อไป

2. ควรคัดเลือกโครงการฯ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และศักยภาพของชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า

3. ควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทั้งระบบ เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจในโครงการฯมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และควรสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้ชาวบ้าน เพื่อนำไปใช้สำหรับโครงการฯ ต่างๆที่ต้องการนำไปพัฒนาต่อยอด

4. จัดอบรมพร้อมให้คำแนะนำแก่ชาวบ้าน ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูล หรือการคิดคำนวนต้นทุน เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจและรับรู้ถึงประโยชน์ของโครงการฯ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น


เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th