Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และแผนด้าน ICT ข้อมูลสถิติ และระบบการเตือนภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ด้วยระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ทันสมัยให้กระจายไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและพัฒนา ICT เพื่อการอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยพิบัติอย่างบูรณาการ ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์
5. ส่งเสริม และสนับสนุนการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ
6. ส่งเสริมและพัฒนาประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ มีบทบาทด้าน ICT และแข่งขันได้ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
7. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และประชาชนให้มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างสรรค์ ผลิต และ ใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ถูกต้อง เหมาะสมและรู้ เท่าทัน
8. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย
9. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนา ICT ของประเทศ


เป้าประสงค์หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง ทันต่อเทคโนโลยีและมีความมั่นคงปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริม และสนับสนุนการนำ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ให้แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรด้าน ICT
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมและสนับสนุนการนำ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา และระบบเตือนภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์


หน่วยงานในสังกัด


สถานที่ติดต่อ
120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 (โซนทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-141-6747   โทรสาร 02-143-8019
http://www.mict.go.th/
PR@MICT.MAIL.GO.TH


อำนาจหน้าที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/J59_Ministry.pdf

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ดังนี้

1. การสอบทานกรณีปกติ

          1.1 การตรวจราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

      1. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ มีการเสนอให้ผู้บริหารสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ

      2. ข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการไม่ได้เชื่อมโยงกับแผนการดำเนินงานโครงการ เช่น ในช่วงเวลาที่ออกตรวจ โดยเฉพาะกรณีแผนตรวจราชการที่กำหนดตรวจแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน 

  1. ผู้ตรวจราชการควรตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของโครงการ ในช่วงเวลาที่ออกตรวจ หากโครงการมีความล่าช้าจากแผนงานที่กำหนด ควรพิจารณาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในการให้ข้อเสนอแนะ

  2. ผู้ตรวจราชการควรตรวจราชการให้ครบตามแผนที่กำหนดไว้ กรณีโครงการได้รับงบประมาณล่าช้า หรือมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถตรวจ
ได้ตามแผนการตรวจที่กำหนดไว้ ควรพิจารณาแนวทางปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
          1.2 การตรวจสอบภายใน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (Self – Assessment) ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ปรับปรุง กันยายน 2554 ทั้งนี้ แบบประเมินตนเองบางข้อถามเข้าใจยาก และบางข้อถามไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น

2. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ไม่เพียงพอ

1. กรมบัญชีกลางควรปรับปรุงแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ    (Self – Assessment) เพื่อให้การประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงเมื่อกันยายน 2554

2. ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางกำหนด ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรที่จำเป็นกับการปฏิบัติงาน
          1.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. ส่วนราชการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบการสอบทานและประเมินผล มีภาพรวมผลการประเมินระดับความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับ ดีมาก

2. การจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในที่ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน  ทุกกิจกรรมของภารกิจทั้งหมด ระบบใดที่ไม่ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน ก็ไม่ได้ประเมินความเสี่ยง จึงไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ที่เป็นผลกระทบทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ค.ต.ป. ควรทบทวนรูปแบบการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้การสอบทานเป็นเชิงคุณภาพ เพื่อให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการบริหารและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

2. ทุกหน่วยงานควรจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ แผนการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจาการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ 
          1.4 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้คะแนน 2.4667 (ยังมีตัวชี้วัดรอผล (N/A) จำนวน 1 ตัวชี้วัด) โดยผลการประเมินมากกว่าในปีงบประมาณ 2554

การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการควรเป็นเครื่องมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยการกำหนดตัวชี้วัดควรเน้นการขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  และควรคำนึงถึง ระยะเวลาในการดำเนินงาน งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

          1.5 รายงานการเงิน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

    1.อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่มีจำกัด ทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

    2. หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรง จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะมีข้อผิดพลาดได้

1. กระทรวงฯ ควรมุ่งเน้นภารกิจหลักโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทที่กำหนดไว้

2. ทุกส่วนราชการควรปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามแผน/ สัญญา และระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้

2. การสอบทานกรณีพิเศษ

          1. โครงการพัฒนาเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลกลางแบบ Real Time
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

     ระบบเตือนภัยของประเทศ ประกอบด้วย โครงการที่ใช้งบประมาณ ปี 2554 จำนวน 1 โครงการ โครงการที่ใช้งบกลาง จำนวน 5 โครงการ และโครงการที่ใช้งบประมาณประจำปี 2555 จำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ Input process และ output

1.  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ควรคำนึงถึงการใช้งานรวมถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเตือนภัยของประเทศในภาพรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

2. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติควรกำกับ เร่งรัด การดำเนินโครงการที่เป็นระบบย่อยที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบเตือนภัยของประเทศ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

3.  การพัฒนาเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลกลางแบบ RealTime และโครงการต่างๆ ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่วนใหญ่ดำเนินการไม่เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และต้องกันเงินเหลื่อมปี ดังนั้นเพื่อลดปัญหางบประมาณสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจำเป็นต้องวางแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้หมดภายในปีงบประมาณ หรือให้มีการกันเงินเหลื่อมปีน้อยที่สุด
          2. โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ

      1. ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการฯ มีผลสำเร็จตามแผนร้อยละ 45 เป็นผลให้ความสำเร็จของโครงการฯ ในภาพรวมเพิ่มจาก ร้อยละ 35 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 80 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

     2.หากสามารถลดเวลาปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลสถิติลงได้จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและภาคเอกชนในการนำข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาประเทศได้

1. รัฐบาลจึงควรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสำมะโนฯ ให้เพียงพอ และเพื่อลดระยะเวลาและสามารถจัดทำข้อมูลให้รวดเร็วขึ้น

2. สำนักงานสถิติแห่งชาติควรวางแผนเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้มีความทันสมัย รวมถึงการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการอ้างอิงและสืบค้นที่กระจัดกระจายอยู่ในหน่วยราชการต่างๆ เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐอื่น 

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th