Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมธุรกิจพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการธุรกิจพลังงาน และคุ้มครองประชาชนให้มีพลังงานใช้
อย่างยั่งยืน ปลอดภัย มีคุณภาพและมั่นคง


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. กำกับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านการค้า ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงาน
3. ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ
5. พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน


เป้าประสงค์หลัก
1. มีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่น่าเชื่อถือได้เอื้อต่อการเติบโตอุตสาหกรรมพลังงาน
2. มีระบบรองรับสภาวะวิกฤตป้องกันแก้ไขขาดพลังงาน
3. คนไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพในต้นทุนที่แข่งขันได้
4. การผลิต การแปรรูป และการขนส่งมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพและปลอดภัย
5. มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าด้านพลังงานและศูนย์กลางการค้าเชื้อเพลิงชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน
6. รายได้ของภาคพลังงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง
7. กรมธุรกิจพลังงานเป็นองค์กรภาครัฐระดับแนวหน้าสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล
8. กรมธุรกิจพลังงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านพลังงานของประเทศที่ได้รับ
ความเชื่อถือ
9. กรมธุรกิจพลังงานมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ค่านิยม รอบรู้พลังงาน บริการฉับไว ใจเปิดกว้าง สร้างความสุข
วัฒนธรรม บริการด้วยความโปร่งใส ฉับไว


สถานที่ติดต่อ
555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-794 -4000   โทรสาร 02-794-4300
http://www.doeb.go.th
webmaster@doeb.go.th


อำนาจหน้าที่
1. กำหนด ควบคุม และพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
2. กำกับดูแลการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และควบคุมการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
3. กำหนด ควบคุม และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
4. ตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยด้าน
น้ำมันเชื้อเพลิง
5. ส่งเสริม วิจัย ศึกษา พัฒนา เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
6. กำกับดูแลโรงกลั่นน้ำมันให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงาน
หรือตามที่กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/K59_03.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th