Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
ส่งเสริมให้มีการสำรวจพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ(ปิโตรเลียม)แบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาดทันสมัยระดับสากล


เป้าประสงค์หลัก
การบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้อีก 30 ปี (นับจากปี 2547)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานและสามารถตอบสนองความต้องการเชื้อเพลิงธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
2. การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้ปฏิบัติงาน
3. กำกับ ประสาน บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
4. ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เพิ่มการรับรู้ และทัศนคติทางบวกต่อการสำรวจและผลิต


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
Double C-T C-Citizen Center มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง
T-Teamwork and Result Oriented ทำงานเป็นทีมโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน
C-Can do Attitude มีทัศนคติว่าสามารถปฏิบัติพันธกิจได้
T-Think out of the box กล้าคิดสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรมของส่วนราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำงานประสานประโยชน์ มุ่งมั่น เต็มใจ โปร่งใส และรับผิดชอบ


สถานที่ติดต่อ
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900เบอร์โทร0-2794-3000www.dmf.go.th
โทร. 02-794-3000   โทรสาร
http://www.dmf.go.th


อำนาจหน้าที่
1. บริหารจัดการในการให้สัมปทาน การสำรวจ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การขาย และการจำหน่ายปิโตรเลียม
2. กำหนดแนวทางการจัดหาการพัฒนาและการจัดการแหล่งปิโตรเลียม
3. วิเคราะห์วิจัยและประเมินศักยภาพและปริมาณสำรองและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
4. พิจารณาสิทธิ ประสานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อผูกพันต่อรัฐ รวมทั้งจัดเก็บค่าภาคหลวงและผลประโยชน์อื่นใดจากปิโตรเลียม
5. กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
6. ประสานความร่วมมือในการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม พื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่น
7. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่นๆ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือตามที่กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/K59_02.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th