Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีสมรรถนะสูงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

1. เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีบูรณาการ ด้วยการชี้นำและบริหารการจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริม กำกับดูแล และผลักดันการพัฒนากิจการด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ทั้งระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3. เป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ ที่ตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ของกระทรวงพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
4. ประสานความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสมรรถนะด้านพลังงานของประเทศ
5. สนับสนุนและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในของกระทรวงพลังงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้มาตรฐานระดับสากล
6. บริหารจัดการกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกระทรวงพลังงาน ให้สามารถรองรับภารกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
7. เป็นศูนย์ประสานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของกระทรวงพลังงาน ให้เป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งภายในและภายนอกองค์กร


เป้าประสงค์หลัก

1. นโยบายพลังงานได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมีบูรณาการ เป็นเอกภาพและมีดุลยภาพระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค โดยคำนึงถึงมิติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การใช้ทรัพยากรในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า
3. เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติ
4. การจัดหา การผลิต การบริการ และการใช้พลังงานในส่วนภูมิภาค เป็นไปอย่างเสรีตามบทบัญญัติของกฎหมายให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. มีการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชนอย่างกว้างขวาง ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูล การเรียนรู้ การบริการด้านพลังงานเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากลที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลสามารถบริหารงานได้ตามยุทธศาสตร์และตอบสนองสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภายในและภายนอกของกระทรวงพลังงาน
9. บุคลากรของกระทรวงพลังงานมีสมรรถนะสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจ มีความภาคภูมิใจและได้รับโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งการงานสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

ค่านิยม


Double C-T
C-Citizen Center มุ่งเน้นประชา
T-Think out of the box กล้าคิดสร้างสรรค์
C-Can do Attitude เชื่อมั่นทำได้
T-Teamwork and Result Oriented ร่วมใจเป็นทีม


วัฒนธรรมของส่วนราชการ
วัฒนธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความตั้งใจและร่วมมือร่วมใจในการทำงานเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถเท่าเทียมกับองค์กรชั้นนำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน


สถานที่ติดต่อ
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 22-24 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-140-6000   โทรสาร 02-140-6228
http://www.energy.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ ข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงพลังงาน รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ

2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงพลังงาน

3. จัดทำยุทธศาสตร์ ประสานการบริหารราชการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่กระทรวงพลังงานในต่างประเทศ

4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์

5. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย

8. กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานในภารกิจของงานด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/K59_01.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th