Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศเป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนา เพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ 

เป้าประสงค์หลัก

1. ประเทศมีข้อมูลสถิติที่สำคัญในการพัฒนาประเทศครบถ้วนทุกสาขา

2. ผู้รับบริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ได้รับบริการด้านสถิติอย่างทั่วถึง และตรงตามความต้องการ

ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

•ค่านิยม

1. มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สถิติ รู้ลึก รู้จริง ใฝ่รู้ และรอบรู้

2. รัก ศรัทธา เชื่อมั่นในองค์กร

3. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติราชการและการบริการ

4. เป็นคนดี มีวินัย และรับผิดชอบในงานและตนเองสูง

5. ริเริ่ม สร้างสรรค์ ตื่นตัว รับการเปลี่ยนแปลง

•วัฒนธรรมของส่วนราชการ 

ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช
สถานที่ติดต่อ
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2-4 (โซนทิศเหนือ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2-142- 1234   โทรสาร 0 2-143- 8109
http://www.nso.go.th
services@nso.go.th


อำนาจหน้าที่

ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทำสถิติเพื่อติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ

3. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้มาตรฐานสถิติตามหลักสากล

4. จัดทำแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการกำหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูลที่แต่ละ

หน่วยงานต้องรับผิดชอบ

5. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในระดับมหภาคด้วยวิธีการจัดทำ

สำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่าง และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ

6. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูลสถิติที่สำคัญที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดทำ รวมทั้งประสานและให้คำปรึกษาในการจัดทำข้อมูลสถิติของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

7. ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ

8. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/J59_03.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th