Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาในระดับสากล


เป้าประสงค์หลัก
1. เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ และผู้รับบริการ สามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว เพื่อการให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการนำไปใช้ประดยชน์ในกิจการแขนงต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและการพัฒนางานวิจัย
4. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการเสริมสร้างกรมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
5. พัฒนาหน่วยงานสนับสนุนไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
STORM ประกอบด้วย
• Standard : ขีดความสามารถระดับสากล (Internationalization)ความแกร่งด้านวิชาการ (Technical Strengths)
• Team work : การมีส่วนร่วมและเป็นพันธมิตร (Participation & Partnership)การมอบหมายงานและการสอนงาน (Assignment & Coaching)
• Open mind : มีการสื่อสาร 2 ทาง (Two – Way Communication)การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
• Research : นวัตกรรม ( Innovation)การเรียนรู้ต่อเนื่อง (Life – Long Learning)
• Modernization : การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การบริหารงานยุคใหม่ (Modern Management)


สถานที่ติดต่อ
4353 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-399-4566   โทรสาร 02-399-4011
www.tmd.go.th
info_service@tmd.go.th


อำนาจหน้าที่
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2552 มีดังนี้ให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงาน
สภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้าน
อุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำและทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และ
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเอกชน และหน่วยงานของรัฐจากภัยธรรมชาติโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ
(2) พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล
(3) ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่าง ๆโดยระบบเทคนิคที่ทันสมัย
(4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีโอโซน มลภาวะ และเทคนิคที่ทันสมัย
(5) ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้
เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/J59_02.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th