Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยให้ทั่วถึง และสามารถแข่งขันในเวทีโลก


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. งานอำนวยการ และบริหารทั่วไป (หน้าที่ตามกฎหมายข้อ 1-5 รวมทั้ง 6. ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ให้บริการภายในกระทรวง)
2. ส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(หน้าที่ตามกฎหมายข้อ7)
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจการอวกาศ(หน้าที่ตามกฎหมายข้อ 8)
4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน้าที่ตามกฎหมาย ข้อ 9)
5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจให้ทั่วถึงทุกส่วนของสังคม(หน้าที่ตามกฎหมายข้อ 10)
6. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(หน้าที่ตามกฎหมายข้อ 10/1)
7. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแผน มาตรการ จัดทำหลักเกณฑ์ กำกับดูแลสนับสนุน และประสานงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร และปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน้าที่ตามกฎหมายข้อ 10/2)
8. บริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (หน้าที่ตามกฎหมาย ข้อ 11)


เป้าประสงค์หลัก
1. หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
2. ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน ICT ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนนำนโยบาย/แผน/กฎหมาย และมาตรการ กลไก ที่มีความเหมาะสมและทันสมัย มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้าน ICT และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรมด้าน ICT มาใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้อง
5. ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติทันเหตุการณ์


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
องค์การคือมุ่งสัมฤทธิ์ คิดพัฒนา ประชาร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใจอาสา นำพาคุณธรรม


สถานที่ติดต่อ
120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 (โซนทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-141-6747   โทรสาร 02-143-8046
www.mict.go.th
pr@mict.mail.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
4. ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวง
5. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
6. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
7. เสนอแนวทางและแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนประสานและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
8. เสนอแนวทางและแผนพัฒนากิจการอวกาศ ตลอดจนประสานและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ
9. เสนอแนวทางและแผนพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนประสานและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจให้ทั่วถึงทุกส่วนของสังคม
10/1 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแผน มาตรการ จัดทำหลักเกณฑ์ กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
10/2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแผน มาตรการ จัดทำหลักเกณฑ์ กำกับดูแล สนับสนุน และประสานงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร และปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
11. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเสนอแนะแผนงาน แนวทาง และมาตรการด้านบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ตลอดจนประสานและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยพิบัติ เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของชาติ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/J59_01.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th