Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
องค์กรนำในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรของประเทศ


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทำแผนพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการขนส่งและจราจร
3. ส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบขนส่งและจราจร
4. จัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ การจัดการองค์ความรู้ด้านการขนส่งและจราจร
5. ขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และแผนเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติ
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล


เป้าประสงค์หลัก
1. เพื่อให้มีกรอบแนวทางการพัฒนานโยบาย แผนงาน มาตรการและมาตรฐานการขนส่งและจราจรของประเทศ
2. เพื่อให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยโดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อพัฒนา จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ การจัดการความรู้ด้านการขนส่งและจราจร
4. เพื่อให้มีระบบการประสานงาน ติดตาม และประเมินผลแผนงาน โครงการ มาตรการและมาตรฐาน ที่สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กร และทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ทุกนาที ...หัวใจเต้นเพื่อความสุขของผู้อื่น
“HEART”
Happiness มีความสุขในการทำงาน
Excellence สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Active ทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุดด้านคุณภาพ ความสามารถ และความรับผิดชอบ
Responsibility รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ต่อการตัดสินใจ ต่อการกระทำและต่อผลงาน
Teamwork ทำงานเป็นทีมในการกำหนดเป้าหมาย แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน และมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน


สถานที่ติดต่อ
35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี เขต กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-215-1515   โทรสาร 0-2215-5500
http://www.otp.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนหลัก แผนแม่บท แผนการลงทุนด้านการขนส่งและจราจรในระดับประเทศ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
2. ศึกษา เสนอแนะนโยบายและกำหนดมาตรการ มาตรฐานด้านการจัดระบบการจราจรทางบก ให้สอดคล้องกับแผนหลักด้านการขนส่งและจราจร วิเคราะห์กลั่นกรองความเหมาะสมของแผนงาน และโครงการจัดระบบการจราจรทางบกเสนอต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกรวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานด้านการขนส่งและจราจร ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่ง
4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทำรายงานและแนวโน้มของการขนส่งและจราจร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ ของการขนส่งและจราจร รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

• ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเสนอแนะนโยบาย แผนงาน มาตรการ และมาตรฐานที่มีความถูกต้อง เหมาะสม เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรของประเทศอย่างยั่งยืน
2. วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด โดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และสนับสนุนภารกิจของกระทรวงคมนาคม
3. การประสาน ติดตาม และประเมินผล เพื่อชี้นำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการจัดทำนโยบาย แผนงาน มาตรการ และมาตรฐานด้านการขนส่งและจราจร
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/H59_07.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th