Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อ โครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
พัฒนายกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจร โดยสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด (Shortcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง (Mentors) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย


เป้าประสงค์หลัก
1. เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. เพื่อให้ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงกับทางหลวงและระบบขนส่งอื่นอย่างเป็นระบบโครงข่าย


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ใส่ใจความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


สถานที่ติดต่อ
9 ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-551-5555   โทรสาร 02-551-5999
http://www.drr.go.th
webmaster@drr.go.th


อำนาจหน้าที่
1) ดำเนินการจัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดทางหลวงชนบท และทางหลวงท้องถิ่นตลอดจนกำกับ
ตรวจสอบและควบคุมทางวิชาการ เพื่อให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกำหนด
2) ดำเนินการฝึกอบรมและจัดทำคู่มือ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิศวกรรมงานทาง
3) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการงานทางแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงชนบทรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
6) ร่วมมือและประสานงานด้านทางกับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมฯหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย• ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางยังมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่ม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานงานทางและบริการด้านคมนาคม อย่างมีบูรณาการ
3. การบำรุงรักษาโครงข่ายทางอย่างยั่งยืน
4. ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2557

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2557/government_57/H57_06.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th