Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระบบขนส่ง เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง
2. พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. กำกับ ดูแล ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อให้เกิดระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
4. กำกับ ดูแล และปรับปรุงทางหลวงให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การบริการ สังคมและสิ่งแวดล้อม


เป้าประสงค์หลัก
1. มีโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ ที่มีศักยภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่เปิดในปี ๒๕๕๘
2. มีโครงข่ายทางหลวงที่มีศักยภาพรองรับระบบโลจิสติกส์และการขนส่งหลายรูปแบบอย่างพอเพียง
3. โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
4. มีโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับการดูแลรักษา ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพที่สามารถรองรับการจราจรเพิ่มขึ้นทั่วภูมิภาค
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตอบสนองสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
GOOD KNOWLEDGE AND EXPERIENCE : องค์กรที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานทางสูง
GOOD TECHNOLOGY AND COMMUNICATION : ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
GOOD GOVERNANCE : ยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
GOOD SERVICE AND ENVIRONMENT : ใส่ใจการให้บริการผู้ใช้ทางและรักษาสิ่งแวดล้อม


สถานที่ติดต่อ
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-6668-76   โทรสาร -
http://www.doh.go.th
webmaster@doh.go.th


อำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง

• ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง
2. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. การดูแลรักษา ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค
4. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ตอบสนองสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/H59_05.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th