Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมการบินพลเรือน

กรมการบินพลเรือน

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาค เพื่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้การบิน
พลเรือนของประเทศเป็นที่ยอมรับและแข่งขนได้ในระดับสากล


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศ
2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศ
3. ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ


เป้าประสงค์หลัก
1. เพื่อให้การปรับปรุงและรักษามาตรฐานความปลอดภัย (Safety and
Security) การขนส่งทางอากาศทั้งส่วนของสนามบินและการบินเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางอากาศและ
การบริการที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบใหม่ประสิทธิภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(LO : Learning Organization)


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
การบินปลอดภัย ร่วมใจบริการ ทำงานเป็นระบบ เคารพจริยธรรม


สถานที่ติดต่อ
71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-287-0320-9   โทรสาร 02-286-2129
http://www.aviation.go.th
webmaster@aviation.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการเดินอากาศ กฏหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบินพลเรือนของประเทศ
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการบินพลเรือน อุตสาหกรรมการบิน และระบบขนส่งทางอากาศ
4. ดำเนินการจดระเบียบการบินพลเรือน
5. กำหนดมาตรฐาน กำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินการด้านการบินพลเรือน
6. จดใหม่และดำเนินกิจการท่าอากาศยานในสังกดกรม
7. ร่วมมือและประสานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการบินพลเรือน และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กำหนด พัฒนามาตรฐาน และวิธีการกำกับดูแลสนามบินและการบินให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการบินของประเทศ
2. สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางอากาศให้เป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลและสร้างความยั่งยืน


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/H59_04.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th