Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายการคมนาคมอย่างมีคุณภาพ


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

1.เสนอแนะและกำกับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อนำกระทรวงคมนาคมสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์สูงสุดที่กำหนดไว้

2.จัดระบบการทำงาน/ระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้/ความสามารถบุคลากรให้สารมารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์หลัก

  - เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การคมนาคมของกระทรวง

  - เพิ่มศักยภาพในการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในเชิงรุก

  - มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น

ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ

•ค่านิยม

WE  ARE  TEAM

T (Transparency)   โปร่งใส ตรวจสอบได้

E (Efficiency)     เน้นผลงานที่มีประสิทธิภาพ

A (Activeness)     ขยันตั้งใจทำงานเชิงรุก

M (Modernization)  รู้ทันโลก ปรับตัวให้ทันสมัย

•วัฒนธรรมของส่วนราชการ

สามัคคี  เชี่ยวชาญ  ทำงานเป็นทีม

สถานที่ติดต่อ
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-283-3000   โทรสาร 02-281-3959
http://www.mot.go.th
mot@mot.go.th


อำนาจหน้าที่

1.ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

2.พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ

3.จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง

4.กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

5.กำหนดบทบาท และแนวทางความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร

6.ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์

7.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการขนส่งและจราจร

8.ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง

9.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในการบริหารงานและ การบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

10. ปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ส.ป.ค.หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/H59_01.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th