Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
3) ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
4) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน


เป้าประสงค์หลัก
1) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ มีส่วนร่วม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3) เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำการเกษตรทั้งเพื่อการดำรงชีวิตและการพาณิชย์
4) เกษตรกรได้รับบริการที่ดี และได้รับการสนับสนุนปัจจัยทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
“มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
มุ่งมั่นบริการ (Service mind) หมายถึง การให้บริการอย่างเป็นมิตร มีความพร้อมในการให้บริการ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง สร้างเครือข่ายในการให้บริการ
ทีมงานเป็นเลิศ (Teamwork) หมายถึง ยอมรับความคิดที่หลากหลาย ทำงานร่วมกันเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีความสามัคคีให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ ร่วมทำสร้างนวัตกรรมใหม่
เชิดชูคุณธรรม (Ethic) หมายถึง ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานโดยสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ยกย่องผู้ปฏิบัติงานดีและมีความรับผิดชอบ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change leader) หมายถึง มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง มุ่งมั่นทำงานให้ประสบผลสำเร็จด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์และโน้มน้าวจิตใจผู้ปฏิบัติงานด้วยความยืดหยุ่น ผ่อนปรน ก้าวทันนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ


สถานที่ติดต่อ
2143/1 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-940-6080-89   โทรสาร
http://www.doae.go.th
ict30@doae.go.th


อำนาจหน้าที่
1) ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
2) ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร
3) พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิต พืช ประมง และปศุสัตว์แก่เกษตรกร
4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/G59_09.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th