Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรระดับชาติ ที่สามารถบูรณาการระบบงานด้านคนพิการของประเทศ บริหารจัดการให้องค์กรด้านคนพิการมีความเข้มแข็ง นำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการของชาติสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ
2. พัฒนาองค์กรด้านคนพิการของประเทศให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน
3. เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ เคารพในความแตกต่าง และหลอมรวมให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
4. พัฒนาให้เป็นองค์กรระดับชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในประเทศและระดับสากล


เป้าประสงค์หลัก
1. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีการบูรณาการงานด้านคนพิการสู่นโยบาย แผนงานการดำเนินงานขององค์กร อย่างเป็นระบบ เกิดคุณค่า คุณประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ
2. องค์กรด้านคนพิการของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม และพัฒนาประเทศชาติ
3. คนพิการเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้โดยปราศจากอุปสรรค ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในสังคมทุกระดับ
4. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. พก. เป็นองค์กรระดับชาติที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีขีดความสามารถสูง


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
มีคุณธรรม นวัตกรรมดีเด่น เน้นทีมงาน ประสานเครือข่าย


สถานที่ติดต่อ
255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-354-3388   โทรสาร 02-354-3899
http://www.nep.go.th
disabilities@nep.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ สถานการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำแผนงาน วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
3. จัดทำแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
4. สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง การดำเนินงาน การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดงบประมาณให้แก่องค์กรด้านคนพิการ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/F59_06.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th