Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบายไปสู่ การปฏิบัติ
2. กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างบรรลุผล
3. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4. พัฒนาโครงสร้าง อัตรากาลัง ระบบงาน วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารงาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุน การบริหารงานของกระทรวง และให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
6. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ


เป้าประสงค์หลัก
1. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
2. นโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้
3. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬา
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา กับกลุ่มประเทศ และประเทศต่างๆทั้งในกรอบอนุภาค ภูมิภาค และระดับโลก
5. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการอย่างทั่วถึง และพึงพอใจในการบริการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6. ระบบการให้บริการสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร
8. พัฒนาระบบงานสำหรับบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
TOUR-SPORT
Teamwork การทำงานเป็นทีม
Organization ศรัทธาและภักดีต่อองค์กร
Unity ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
Response ตอบสนองต่อประชาชน
Spirit มีน้ำใจนักกีฬา
Professional ทำงานอย่างมืออาชีพ
Optimise มีประสิทธิภาพ
Relationship มีมนุษยสัมพันธ์
Transparency โปร่งใส ตรวจสอบได้
T : Teamwork การทำงานเป็นทีม หมายถึง มีความสามัคคี ประสานงานกันทำงานเพื่อองค์กร ผสานความแตกต่าง มีการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาร่วมกัน พัฒนางานร่วมกันมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวในด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและด้านกฎหมาย มีทีมงานร่วมกัน มีลักษณะใหม่ๆ มาใช้พัฒนาการทำงานขององค์กร ชักชวนให้คนอื่นในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริงเพื่อการทำงานที่นำไปสู่เป้าประสงค์ขององค์กร
O : Organization ศรัทธา และภักดีต่อองค์กร หมายถึง มีความรัก เชื่อมั่น และภาคภูมิใจในองค์กร มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ช่วยรักษาภาพพจน์และผลประโยชน์ขององค์กร
U : Unity มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว หมายถึง ให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ร่วมในพันธบริการ หลอมรวมกำลังใจ กำลังกาย กำลังปัญญาเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดพลังร่วม พลังคูณ โดยผลที่ได้จากการกระทำร่วมกันนั้น จะมีค่ามากยิ่งกว่าต่างคนต่างทำ ก่อให้เกิดศักยภาพและทำให้องค์กรเข้มแข็ง และมีเอกภาพ
R : Response ตอบสนองต่อประชาชน หมายถึง การมุ่งเน้นประชาชน บริการ และเอื้ออำนวยให้ประชาชนได้รับการบริการและอำนวยความสะดวกที่ดีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างเต็มกำลังความสามารถตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยมองถึงความสำเร็จขององค์กรในภาพรวม
S : Spirit มีน้ำใจนักกีฬา หมายถึง มีจิตวิญญาณของความเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิด
P : Professional ทำงานอย่างมืออาชีพ หมายถึง การทำงานด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ความตั้งใจ มีอิสระในการทำงาน รับผิดชอบได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมจากผู้อื่นมากนัก ทำงานเพื่อให้เกิดผลงานเป็นหลัก และรักษาความรับผิดชอบและจริยธรรมของอาชีพของตนเองอย่างเคร่งครัด
O : Optimise มีประสิทธิภาพ หมายถึง ใช้ทรัพยากรในการดำเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จ และผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และการดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินการนั้นๆ ให้เป็นผลสำเร็จและถูกต้อง
R : Relationship มีมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การแสวงหา เพื่อทำความเข้าใจโดยการใช้ลักษณะรูปแบบการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล เป็นผลก่อให้เกิดความเชื่อมโยง เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรของแต่ละบุคคลที่ได้กำหนดไว้
T : Transparency โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใสให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย


สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100เบอร์โทร Fax
โทร. 02-283-1500   โทรสาร 02-356-0746
http://secretary.mots.go.th
webmaster@mots.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ตามนโยบายของกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง
6. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง และให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
9. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

http://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/E59_01.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th