Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
“เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. เสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์ รวมทั้งการจัดทำแผนเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ
2. กำกับและดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเป็นหนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกู้หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังให้กู้ต่อหรือค้ำประกัน รวมทั้ง กำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ผูกพัน กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามและประเมินผล
3. จัดทำงบชำระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งการบริหารและดำเนินการชำระหนี้
4. ประสานการทำความตกลงในระดับนโยบาย รวมทั้งการจัดทำแผนความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการกับแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ
5. ติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งเทคนิคในการบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
6. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ
7. ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านหนี้สาธารณะ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ
8. พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินสำหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ
9. พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาให้เป็นศูนย์ในระดับภูมิภาค และส่งเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ
10. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฐานะการเงิน การคลังของประเทศ ภาวะการค้าการลงทุน การเมืองในประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจของประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจโลก


เป้าประสงค์หลัก
1. แผนบริหารหนี้สาธารณะมีความชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล
2. การบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. ชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา
4. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
5. เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ
6. มีการออกพันธบัตรรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และสภาพคล่องในตลาดรอง
7. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน
8. มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน
9. มีระบบการบริหารงานและระบบทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
10. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ
11. มีสถานที่ในการดำเนินงานที่เหมาะสมกับสภาพขององค์กรและบุคลากร


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
โปร่งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม


สถานที่ติดต่อ
ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-265- 8050   โทรสาร
http://www.pdmo.go.th


อำนาจหน้าที่
1. เสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์ รวมทั้งการจัดทำแผนเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ
2. กำกับและดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งเป็นหนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกู้ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังให้กู้ต่อหรือค้ำประกัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ผูกพัน กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามและประเมินผล
3. จัดทำงบชำระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งการบริหารและดำเนินการชำระหนี้
4. ประสานการทำความตกลงในระดับนโยบาย รวมทั้งการจัดทำแผนความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการกับแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ
5. ติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งเทคนิคในการบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
6. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ
7. ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านหนี้สาธารณะ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ
8. พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินสำหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ
9. พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาให้เป็นศูนย์ในระดับภูมิภาค และส่งเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ
10. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฐานะการเงินการคลังของประเทศ ภาวะการค้าการลงทุน การเมืองในประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจของประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจโลก
11. ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/C59_07.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th