Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการกำกับดูแล การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ


เป้าประสงค์หลัก
๑. รัฐวิสาหกิจมีรายได้และคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
๒. รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ
๓. รัฐวิสาหกิจมีกฎระเบียบที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
๔. สคร. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ
๕. กรรมการรัฐวิสาหกิจมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
๖. รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม
๗. รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๘. บุคลากร สคร. มีคุณภาพในการปฏิบัติงานที่ดี
๙. บุคลากร สคร. มีคุณภาพชีวิตที่ดี


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ส สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
ส ๑ ซื่อสัตย์ สุจริต บุคลากรในองค์กรทุกคนทุกหน่วยงานต้องมีความซื่อสัตย์
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนพวกพ้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าการกระทำนั้นจะกระทำการในฐานะของ สคร. หรือในฐานะส่วนบุคคล เสียสละประโยชน์ส่วนตน
สร้างความเชื่อใจกับรัฐวิสาหกิจ ด้วยการดำเนินงานที่มีจริยธรรมและคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ส ๒ เสียสละ บุคลากรของ สคร. ต้องมีความเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ และเวลา ด้วยข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร และภาระหน้าที่ขององค์กร
ส ๓ มีจริยธรรม คุณธรรม บุคลากรของ สคร. ควรตระหนักในจริยธรรม และคุณธรรม สร้างความภาคภูมิใจในผลงานของตน และเป็นที่ยอมรับนับถือเชื่อใจจากรัฐวิสาหกิจด้วยจริยธรรม
ส ๔ โปร่งใส กระบวนการทำงานทุกอย่างทุกขั้นตอนใน สคร. สามารถตรวจสอบได้และสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้
ค ความสามารถแบบมืออาชีพ
ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผล มุ่งมั่นในการทำงานด้วยหลักการทำงานที่ดี ด้วยสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบร่วมกัน
ค ๑ ยึดมั่นในหลักการทำงานที่ดี เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ยึดถือในกฎหมายของประเทศชาติ กฎระเบียบทั้งของรัฐวิสาหกิจ และ สคร. โดยมีหลักการและจุดยืนของตนเองที่ชัดเจนในการใช้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ค ๒ มีจิตวิญญาณเป็นผู้ประกอบการ บุคลากรใน สคร. จะต้องมีสำนึกความเป็นเจ้าของกิจการรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการในรัฐวิสาหกิจเปรียบเสมือนกับเป็นเจ้าของ ในฐานะตัวแทน ของเจ้าของรัฐวิสาหกิจที่แท้จริงนั่นคือประชาชน
ค ๓ เน้นการมีส่วนร่วม ร่วมกันทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม ทำงานเป็นทีม
ทั้งการทำงานใน สคร. และการทำงานกับรัฐวิสาหกิจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตวิญญาณการเป็นนักประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างพันธมิตรในการทำงานที่แข็งแกร่ง
ค ๔ มีความรับผิดชอบร่วมกัน บุคลากรใน สคร. ต้องทำงานอย่างระมัดระวัง รอบคอบ
ด้วยความตระหนักว่าการดำเนินการใดๆ ของตนย่อมส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในสังคม
ในรัฐวิสาหกิจ และใน สคร. เอง รวมทั้งยอมรับผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในสังคม
ในรัฐวิสาหกิจ และใน สคร. เอง รวมทั้งยอมรับและแก้ไขผลการกระทำทั้งหมดไม่ว่าจะรับผิดหรือรับชอบ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาร่วมกันให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีภายในเวลาที่กำหนดได้
ค ๕ พัฒนาตนเองตลอดเวลา บุคลากรต้องพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งต่างๆ ในมุมมองแบบก้าวหน้า
ร รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน
ยึดถือไว้ในใจว่าการกระทำของ สคร. มีผลต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและประเทศชาติ สคร. จึงต้องมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของ สคร. เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของประเทศชาติในรัฐวิสาหกิจ มีพันธะในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐวิสาหกิจและปกป้องผลประโยชน์ของชาติไปในขณะเดียวกัน
ร ๑ สร้างมูลค่า การดำเนินงานภายใน สคร. เป็นไปเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐวิสาหกิจ ในฐานะหน่วยงานที่ต้องดูแลรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของรัฐ บุคลากรใน สคร. จึงต้องตระหนักถึงมูลค่ามหาศาลในรัฐวิสาหกิจ และเพิ่มมูลค่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกเพื่อสร้างคุณค่าให้กับประเทศ สร้างคุณค่าให้กับรัฐวิสาหกิจ และสร้างคุณค่าให้กับ สคร.
ร ๒ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจประเมินผล บุคลากรใน สคร. ต้องตระหนักถึงความสำคัญ
ในการกำกับติดตาม ตรวจประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจที่มีต่อผลประโยชน์ของประเทศอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสอย่างเป็นมืออาชีพ ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลกำกับและประเมินผลงานของ สคร. ให้เป็นไปตามหลักการเพื่อรักษาผลประโยชน์ทั้งปวงของประเทศชาติ
ร ๓ จิตวิญญาณของความเป็นไทย บุคลากรใน สคร.ต้องตระหนัก มีความรักและหวงแหนในทรัพย์สมบัติของชาติ รักษาศิลปวัฒนธรรมและขนบจารีตของไทย ในขณะที่ ก็ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันนโยบายการดำเนินงานองค์กรแบบสากล


สถานที่ติดต่อ
อาคาร 3 ชั้น 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400เบอร์โทร0 2-298- 5882-9 Fax 0 2- 298- 5809http://www.sepo.go.th/
โทร. 02-298- 5882-9   โทรสาร 02-298- 5809
http://www.sepo.go.th


อำนาจหน้าที่
๑. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ พัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
๒. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
๓. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนา องค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ
๔. ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ ห้าสิบของทุนทั้งหมด
๕. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่ กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/C59_07.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th