Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ส่วนราชการ / กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะนำออกเผยแพร่


เป้าประสงค์หลัก
1.พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่า และ/หรือ รายได้ เช่น โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่ง เป็นต้น
2. ปกครองดูแลและใช้ที่ราชพัสดุให้เหมาะสม เช่น การจัดสร้างสวนสาธารณะ เป็นต้น
3. ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจได้มาตรฐานสากล และด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
4. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ และตัวเงินคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา
5. ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้ เกิดความภูมิใจในมรดกของชาติและให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ
6. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล


ค่านิยมและวัฒนธรรมของส่วนราชการ
ยึดมั่นในเกียรติภูมิ, มีคุณธรรมและจริยธรรม, เรียนรู้ตลอดเวลา, มุ่งมั่นพัฒนา, มุ้งเน้นผลงาน ยึดหลัก Balance Scorecard


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพ ฯ 10400
โทร. 02-278 -5778   โทรสาร 02-278 -5778
www.treasury.go.th


อำนาจหน้าที่
1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. จัดทำและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
4. กำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
5. เก็บรักษา และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
6. ผลิตเครื่องราชอิสริยาภรณ์และผลิตของสั่งจ้างต่างๆ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง


คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ :

ข้อมูลปี 2559

https://www.opdc.go.th/uploads/files/result_peform/2559/government_59/C59_02.pdf

เข้าสู่ระบบ
Username  
Password  
 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th